Akční plán Evropské unie pro cirkulární ekonomiku

Evropská komise přijala plán na postupné zavedení cirkulární ekonomiky. Cirkulární ekonomika má potenciál vytvořit mnoho pracovních míst v Evropě, při současném zachování vzácných a stále vzácnější surovin a snížení dopadů na životní prostředí.

Zásadní dopady zavedení cirkulární ekonomiky v evropském prostředí.

Logo Evropská komise

Jako klíčová opatření s dopadem na trh renovací tonerových kazet lze považovat tyto body:

 • Definice samostatné strategie na plasty a jejich využití v rámci cirkulární ekonomiky, řešení problematiky recyklace, biologické rozložitelnosti, přítomnost nebezpečných látek v plastech a udržitelnému rozvoji s cílem snížení tvorby znečišťujících předmětů.
 • Definice opatření v rámci projektu ekodesign 2015-2017, zaměření na podporu opravitelnosti, trvanlivosti a recyklovatelnosti výrobků.
 • Revidování legislativních návrhů o odpadech a stanovení těchto cílů:
  • společným cílem Evropské unie na recyklaci 65% komunálního odpadu do roku 2030;
  • závazný cíl na snížení skládkování maximálně na 10% všech vznikajících odpadů do roku 2030;
  • podpora ekonomických nástrojů s cílem odrazovat od skládkování;
  • zjednodušení a zlepšení definice a harmonizované metodiky výpočtu měr recyklace v celé Evropské unii;
  • ekonomické pobídky pro producenty k produkci ekologických a recyklovatelných výrobků.

Tento přechod na cirkulární ekonomiku bude finančně podporovány z finančních prostředků ESIF, 650 milionů € z programu Horizont 2020 (program na financování programu EU pro výzkum a inovace), 5,5 miliard € ze strukturálních fondů pro nakládání s odpady a investice do cirkulárního hospodářství na národní úrovni.

 

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

 

Zdroj:
European Commission. Closing the loop: Commission adopts ambitious new Circular Economy Package to boost competitiveness, create jobs and generate sustainable growth. [online]. Poslední revize 02. 12. 2015. Dostupný z WWW: <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm>.