Stanovy

STANOVY

Asociace renovátorů tonerů, z. s. (dále jen „Spolek“)

 

Článek I.
Název, sídlo, postavení Spolku

 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
 2. Spolek působí v českém jazyce pod názvem „Asociace renovátorů tonerů, z. s.“, ve spojení s logem a současném uvedením celého názvu i pod zkráceným názvem „Asociace renovátorů tonerů“, v anglickém jazyce pak pod názvem „Toner Remanufacturers Association“, v českém i anglickém jazyce pod zkratkou ART.
 3. Změna názvu je možná pouze na základě rozhodnutí Valné hromady.
 4. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
 5. Sídlem Spolku je Business Centrum Ocelářská, Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9, Česká Republika.

 

Článek II.
Charakter Spolku

 1. Spolek je společenstvem fyzických a právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost v oblasti renovace tonerových a/nebo inkoustových kazet využívaných v tiskových a kopírovacích zařízeních.

 

Článek III.
Účel Spolku

 1. Účelem (hlavní činností) spolku je hájit a prosazovat společné zájmy svých členů vůči státním politickým a veřejným institucím, soukromým organizacím a spotřebitelům.
 2. Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku.
 3. Při zajišťování hlavní činnosti Spolku plní Spolek tyto hlavní úkoly:
  1. realizuje dozorovou činnost v oblasti dodržování právních povinností při uvádění na trh a prodeji tonerových a/nebo inkoustových kazet využívaných v tiskových a kopírovacích zařízeních.
  2. buduje dobrou pověst členství v Spolku,
  3. za dohodnutou úhradu zabezpečuje pro členské firmy propagaci, zejména s využitím internetové prezentace Spolku,
  4. spolupracuje s ostatními profesními sdruženími v oboru,
  5. vydává vnitřní předpisy,
  6. může prosazovat společné zájmy členů dodavatelům členů a obchodním partnerům členů,
  7. může iniciovat žádoucí právní regulaci vztahů v oboru,
  8. může iniciovat dodržování právních předpisů při prodeji tonerových a inkoustových kazet využívaných v tiskových a kopírovacích zařízeních,
  9. může vydávat základní profesní pravidla,
  10. může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných prostředků na zabezpečení své činnosti,
  11. může u svých členů provádět vlastními prostředky nebo pomocí třetích stran kontrolní nákupy tonerových a inkoustových kazet využívaných v tiskových a kopírovacích zařízeních a dohlížet tak nad dodržováním povinností člena,
  12. může v rámci maloobchodního i velkoobchodního prodeje realizovat vlastními prostředky nebo pomocí třetích stran kontrolní nákupy tonerových a inkoustových kazet využívaných v tiskových a kopírovacích zařízeních a dohlížet nad dodržováním ochrany výrobků patenty a průmyslovými vzory a zdravotní nezávadnosti.

 

Článek IV.
Členství ve Spolku

 1. Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby (občan České republiky i cizí státní příslušník) a právnické osoby, provozující podnikatelskou činnost v oblasti renovace tonerových a/nebo inkoustových kazet využívaných v tiskových a kopírovacích zařízeních, nebo fyzické a právnické osoby, které chtějí naplňovat hlavní cíl Spolku, ale neprovozují podnikatelskou činnost v oblasti renovace tonerových a/nebo inkoustových kazet využívaných v tiskových a kopírovacích zařízeních.
 2. O přijetí člena rozhoduje Prezidium Spolku na základě písemné přihlášky.
 3. Členství vzniká rozhodnutím Prezidia Spolku o přijetí člena.
 4. Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí Prezidium Spolku, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání. Při zápisu nebo výmazu tvoří aktuální znění seznamu členů Spolku přílohu usnesení. Seznam členů je přístupný pouze členům Spolku.

 

Článek V.
Druhy členství ve Spolku

 1. Členství může být základní, přidružené, čestné.
 2. Fyzické osoby (občan České republiky i cizí státní příslušník) a právnické osoby, provozující podnikatelskou činnost v oblasti renovace tonerových a/nebo inkoustových kazet využívaných v tiskových a kopírovacích zařízeních, mohou být základním, nebo přidruženým členem Spolku.
 3. Fyzické osoby (občan České republiky i cizí státní příslušník) a právnické osoby, které chtějí naplňovat hlavní cíl Spolku, ale neprovozují podnikatelskou činnost v oblasti renovace tonerových a/nebo inkoustových kazet využívaných v tiskových a kopírovacích zařízeních mohou být přidruženým členem Spolku.
 4. Čestnými členy mohou být fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj oboru.
 5. Se základním členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy.
 6. Přidružení členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy, s výjimkou hlasovacího a volebního práva na zasedání Valné hromady Spolku a práva navrhovat své zástupce do orgánů Spolku.
 7. Čestní členové mají pouze právo účasti na zasedání orgánů Spolku s hlasem poradním.
 8. Statut člena je určen rozhodnutím Prezidia Spolku o určení statutu člena, na základě písemné žádosti statutem dotčeného subjektu. Při vstupu člena do spolku je statut člena součástí písemné přihlášky.

 

Článek VI.
Práva a povinnosti členů Spolku

 1. Základní členové mají zejména právo:
  1. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,
  2. volit a být voleni do orgánů Spolku za předpokladu plné svéprávnosti,
  3. hlasovat na Valné hromadě Spolku,
  4. navrhovat své zástupce do orgánů Spolku,
  5. využívat všech služeb poskytovaných Spolkem,
  6. podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.
 2. Přidružení členové spolku mají zejména právo:
  1. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,
  2. využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,
  3. podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.
 3. Čestní členové mají právo:
  1. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,
  2. podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.
 4. Základní a přidružení členové Spolku mají zejména tyto povinnosti:
  1. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku,
  2. řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku,
  3. nerealizovat výrobu či prodej takových tonerových a/nebo inkoustových kazet využívaných v tiskových a kopírovacích zařízeních, které porušují patenty a průmyslové vzory s účinností patentu či průmyslového vzoru v České republice,
  4. nerealizovat prodej takových tonerových kazet využívaných v tiskových a kopírovacích zařízeních, u kterých nelze ověřit zdravotní nezávadnost platnými bezpečnostními listy,
  5. provádět renovaci kazety spočívající v rozebrání kazety, kompletním vyčištění kazety od zbylého tonerového prášku, výměně všech opotřebovaných dílů, doplněním množství tonerového prášku v množství odpovídajícím nově vyrobené tonerové kazetě původním výrobcem a provedení testu funkčnosti kazety vytištěním zkušebního listu, pokud jsou takové úkony pro daný typ tonerové kazety realizovatelné a vhodné,
  6. renovovat pouze takové tonerové kazety, jejichž obchodní označení výrobce je shodné s obchodním označením výrobce tiskárny, do které jsou tyto kazety určeny.
 5. Čestní členové spolku mají zejména tyto povinnosti:
  1. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku,
  2. nerealizovat výrobu či prodej takových tonerových a/nebo inkoustových kazet využívaných v tiskových a kopírovacích zařízeních, které porušují patenty a průmyslové vzory s účinností patentu či průmyslového vzoru v České republice,
  3. nerealizovat prodej takových tonerových kazet využívaných v tiskových a kopírovacích zařízeních, u kterých nelze ověřit zdravotní nezávadnost platnými bezpečnostními listy,
  4. v případě renovací tonerových kazet provádět renovaci kazety spočívající v rozebrání kazety, kompletním vyčištění kazety od zbylého tonerového prášku, výměně všech opotřebovaných dílů, doplněním množství tonerového prášku v množství odpovídajícím nově vyrobené tonerové kazetě původním výrobcem a provedení testu funkčnosti kazety vytištěním zkušebního listu, pokud jsou takové úkony pro daný typ tonerové kazety realizovatelné a vhodné,
  5. v případě renovací tonerových kazet renovovat pouze takové tonerové kazety, jejichž obchodní označení výrobce je shodné s obchodním označením výrobce tiskárny, do které jsou tyto kazety určeny.

 

Článek VII.
Zánik členství ve Spolku

 1. Členství ve Spolku zaniká:
 2. vyloučením, pro porušení povinností stanovených v čl. VI. těchto stanov,
 3. vystoupením,
 4. úmrtím člena – fyzické osoby, zánikem člena bez právního nástupce – právnické osoby.

 

Článek VIII.
Vyloučení člena ze Spolku

 1. Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. VII. odst. 1 písm. a) těchto stanov okamžikem rozhodnutí Prezidia Spolku o jeho vyloučení.
 2. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí Prezidia Spolku v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Valná hromada Spolku.
 3. Valná hromada zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.

 

Článek IX.
Vystoupení člena ze Spolku

 1. Člen Spolku může vystoupit ze Spolku v případě, že tento svůj záměr oznámí Prezidiu Spolku.
 2. Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení Prezidiu Spolku.

 

Článek X.
Orgány Spolku

 1. Orgány Spolku jsou:
  1. Valná hromada
  2. Prezidium,
  3. Prezident a Viceprezident,
  4. Sekretariát.

 

Článek XI.
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok Prezidium Spolku. Den, místo konání a program zasedání oznámí Prezidium členům Spolku písemně nejméně jeden měsíc před termínem zasedání Valné hromady.
 3. Pozvánka na zasedání Valné hromady musí obsahovat místo, čas a program zasedání Valné hromady.
 4. Valnou hromadu řídí Prezident Spolku, případně jiný člen Výkonného výboru pověřený Prezidentem Spolku.
 5. Zasedání Valné hromady může být blíže upraveno v Řádu Valné hromady.
 6. Valná hromada Spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny ze všech základních členů Spolku. Pro účely usnášeníschopnosti Valné hromady se neužije poradních hlasů.
 7. K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných základních členů Spolku, přičemž každý základní člen Spolku má 1 (slovy: „jeden“) hlas.
 8. Členové dalších orgánů Spolku se mohou účastnit zasedání Valné hromady Spolku s hlasem poradním.
 9. Vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady Spolku zajišťuje Prezidium Spolku.

 

Článek XII.
Působnost Valné hromady

 1. Valná hromada Spolku zejména:
  1. projednává zprávu o činnosti Prezidia Spolku,
  2. schvaluje Stanovy Spolku, vnitřní předpisy a řády Spolku a veškeré jejich změny,
  3. schvaluje změnu účelu Spolku, včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti,
  4. projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období,
  5. projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období,
  6. volí na čtyřleté období Prezidium, Prezidenta, Sekretariát a jeho členy, Rozhodčí komisi a jeho členy, navržené jednotlivými členy Spolku, včetně případných náhradníků,
  7. projednává a schvaluje změnu názvu Spolku,
  8. rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení Spolku,
  9. rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti,
  10. přezkoumává vyloučení člena Spolku.

 

 

Článek XIV.
Mimořádná Valná hromada Spolku

 1. V případě potřeby může být svolána Mimořádná Valná hromada Spolku, jestliže o to písemně Prezidenta Spolku požádá:
  1. dvoutřetinová většina řádných členů Spolku,
  2. členové Prezidia Spolku, případně Rozhodčí Spolku svým usnesením.
 2. V případě potřeby může být svolána Mimořádná Valná hromada Spolku, nastane:
  1. ukončení činnosti člena Prezidia Spolku,
  2. návrhu přezkumu vyloučení člena Spolku.
 3. Výkonný výbor je povinen svolat Mimořádnou Valnou hromadu Spolku do dvou měsíců ode dne, kdy vznikla jedna z výše uvedených možností.
 4. Mimořádná Valná hromada Spolku je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech uvedených v čl. XII. těchto Stanov.
 5. Ustanovení čl. XI. odst. 3, 4, 6, 7, 8 a 9 těchto Stanov se použijí obdobně.

 

Článek XIV.
Prezidium Spolku

 1. Prezidium Spolku je nejvyšším orgánem Spolku v době mezi konáním Valných hromad.
 2. Prezidium Spolku je řídícím orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v souladu se zákonem a těmito Stanovami.
 3. Členy Prezidia Spolku volí Valná hromada Spolku na dobu 4 let. Prezidium Spolku je složeno z Prezidenta, Místoprezidenta a minimálně jednoho člena. Celkový počet musí být vždy lichý.
 4. Prezidium Spolku může podle svých potřeb a možností zřídit sekretariát, jehož hlavní činností je zajištění administrativního chodu Spolku a funkci Sekretáře, přičemž při jejich zřízení / jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomoci.
 5. Členové Prezidia jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu Spolku a s ohledem na jeho zájmy.
 6. Členové Prezidia jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na činnosti Prezidia Spolku.
 7. Členové Prezidia Spolku mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.
 8. V případě ukončení činnosti některého z členů Prezidia svolá Prezident spolku Mimořádnou valnou hromadu dle článku XIII.
 9. Schůze Prezidia Spolku svolává Prezident Spolku, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce.
 10. Prezidium Spolku musí být svoláno, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.
 11. Prezidium Spolku je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů.
 12. Pro přijetí usnesení Prezidia Spolku je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Prezidia Spolku. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas Prezidenta Spolku.
 13. Prezidium Spolku může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů Spolku, případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.
 14. Prezidium Spolku vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Valné hromadě Spolku a to zejména:
  1. rozhoduje o běžné činnosti Spolku a rozdělení prostředků na tuto činnost,
  2. rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Spolku,
  3. zpřístupňuje oprávněnému žadateli seznam členů Spolku,
  4. svolává Valnou hromadu,
  5. oznamuje členům Spolku den, místo konání a program zasedání Valné hromady,
  6. vyhotovuje zápis ze zasedání Valné hromady Spolku,
  7. svolává mimořádnou Valnou hromadu Spolku.

 

 

Článek XVII.

Prezident Spolku a Viceprezident Spolku

 1. Prezident a viceprezident jsou statutárním představitelem Spolku, zastupující Spolek navenek a jednají jménem Spolku a to každý samostatně.
 2. V době nepřítomnosti Prezidenta Spolku zastupuje Prezidenta Spolku Viceprezident Spolku nebo jiný pověřený člen Prezidia Spolku.

 

 

Článek XVIII.

Sekretariát Spolku a Sekretář

 1. Sekretariát Spolku může být zřízen Prezidiem Spolku.
 2. Pokud je Sekretariát Spolku zřízen, zajišťuje zejména administrativní podporu Spolku v rozsahu, ke kterému je Prezidiem Spolku zmocněn.
 3. Sekretariát tvoří zaměstnanci Spolku a smluvní dodavatelé služeb.
 4. Sekretáři Spolku mohou být jmenování Prezidiem Spolku.
 5. Pokud je/jsou Sekretář/i Spolku jmenován/i, zajišťuje/í činnost pro Spolek v rozsahu, ke kterému je/jsou Prezidiem Spolku zmocněn/i.
 6. Sekretariát Spolku a Sekretáři spolku řídí a za činnost odpovídá Prezident Spolku.

 

 

Článek XIV.
Hospodaření Spolku

 1. Spolek financuje svou činnost z vlastních prostředků. Tyto jsou tvořeny zejména:
  1. členskými příspěvky,
  2. příjmy z vlastní odborné či hospodářské činnosti,
  3. dotacemi a dary.
 2. Pravidla hospodaření Spolku schvaluje Prezidium.
 3. Hospodaření Spolku se řídí obecně platnými zákony a předpisy.
 4. Specifikace majetku a způsob jeho spravování určují pravidla hospodaření.
 5. Odpovědnost členů za závazky Spolku je pouze do výše nesplaceného členského příspěvku a nesplacené úhrady za Spolkem poskytnuté služby.

 

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy Spolku byly schváleny Valnou hromadou Spolku dne a okamžikem schválení nabývají účinnosti.
 2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.