Jak se vyhnout zdravotním rizikům při nákupu tonerů pro laserové tiskárny?

Je to jednodušší, než si myslíte! Stačí dodržovat jediné pravidlo – od prodejce doložení certifikace zdravotní nezávadnosti pro kupovaný toner.

Co je to certifikace zdravotní nezávadnosti toneru?

Certifikaci provádí nezávislé organizace, na toneru je pak uvedeno logo certifikace. Pokud tonerová kazeta splní limity požadované normou obdrží certifikaci. Do okolního prostředí se z certifikovaných tonerů uvolňuje množství látek, které nepředstavuje zvýšená zdravotní rizika.

V rámci zemí Evropské unie jsou používány komplexní certifikace Blue Angel, která zahrnuje testování obsahu zdraví rizikových látek a dále šetrnosti k životnímu prostředí, nebo certifikaci realizovanou německým zkušebním ústavem TÜV Rheinland LGA Products GmbH, která zahrnuje testování zdraví rizikových látek.

Na obalu produktu hledejte logo certifikace.

Jaké zdravotně rizikové látky tonerové kazety obsahují?

Zejména se jedná o volné těkavé látky,
TVOC,
Benzen,
Styren,
Těkavé CMR látky (kat. 1 + 2),

Certifikace LGA testuje i množství těžkých kovů, kobaltu a niklu, které jsou dalšími rizikovými látkami obsaženými v tonerových kazetách.

Opravdu mohou být tonerové kazety bez certifikace zdravotně rizikové?

ANO! VELMI!

Akreditovaná zkušební laboratoř pro emise Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institute (WKI) testovala čtyři různé značky kompatibilních tonerových kazet původem z Číny běžně dovážených do zemí Evropské unie včetně České republiky.

Emisní limit stanovený normou RAL-UZ 205 platnou v Německu je 1.0 mg uvolněného styrenu na hodinu tisku černým tonerem. Dvě ze čtyř testovaných kazet překročily stanovené limity, přičemž jedna kazeta o 21 % a druhá kazeta překročila limit o celých 53 %.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) řadí styren mezi karcinogeny skupiny 2B. U zaměstnanců dlouhodobě pracujících ve výrobě plastů byl zjištěn zvýšený počet abnormalit chromozomů bílých krvinek. Laicky řečeno – zvýšené riziko výskytu leukemie! Na lidský organismus má dráždivé a narkotické účinky, může poškodit zrak. Dlouhodobé vystavení zvýšeným koncentracím styrenu se projevuje změnami funkcí jater a jejich poškozením, úbytkem tkáně sliznice a horních cest dýchacích, poklesem krevního tlaku, zvýšenou únavou a slabostí.

V určité koncentraci je přítomnost styrenu v tonerové kazetě nezbytná, nesmí však docházet k překračování limitních hodnot. Test prokázal, že levné tonerové kazety limity výrazně překračují.

Kompatibilní tonerové kazety - obsah styrenu
Další z testovaných rizikových látek přítomných v tonerové kazetě jsou těkavé organické látky s limitem uvolnění maximálně 10 mg / hodina tisku černým tonerem. Limity těkavých organických sloučenin překročily všechny testované kompatibilní tonerové kazety dovážené z Číny, přičemž největší překročení bylo o rovných 130 % (na hodnotu 230 % stanoveného limitu).

Těkavé organické látky mohou způsobit respirační potíže, alergie, mají nepříznivé dopady na imunitu.  Známým lidským karcinogenem obsaženým v tonerovém prášku spadajícím pod tyto látky je benzen, který může mimo svou karcinogennost dále vyvolat zvracení, závratě, ospalost, rychlý srdeční tep.

Kompatibilní tonerové kazety - obsah těkavých organických látek
U ultrajemných částic uvolněných do okolního prostředí je limit stanoven na 3.5×1010 částic za 10 minut tisku. Dvě ze čtyř testovaných čínských kompatibilních kazet tento limit výrazně překročily, v případě jednoho výrobce bylo dosaženo hodnoty 160 % stanoveného limitu, v případě dalšího 138 % stanoveného limitu.

Ultrajemné částice mají velikost v řádech desítek nanometrů, do maximální velikosti 100 nm. Během tisku je laserové tiskárny rozptylují do vzduchu, následně při vdechování pronikají až do plicních sklípků, odkud přecházejí do buněk ze kterých se dále dostávají do krve, kde mohou závažně poškozovat organismus. Představují riziko vzniku mozkové mrtvice či srdečního infarktu. Krví mohou být transportovány ke všem orgánům a způsobovat další poškození. Výzkumy ukazují, že negativně ovlivňují zejména srdce a játra.

Současně se na ně díky jejich miniaturní velikosti váže výrazně větší množství dalších škodlivin, zejména těžkých kovů, než na běžné částice polétavého prachu. Jednou ze základních složek tonerového prášku jsou kovy kobalt a nikl. Dlouhodobá expozice vyšších dávek kobaltu  může způsobit problémy s dýcháním nebo trvalejší problémy, jako je plicní fibróza. Nikl patří mezi několik málo prvků, u nichž byl prokázán jednoznačně negativní vliv na zdravotní stav lidského organizmu. Nikl patří mezi teratogeny, látky schopné negativně ovlivnit vývoj lidského plodu. Při pravidelném kontaktu silně zvyšuje riziko vzniku rakoviny, až 18 % obyvatelstva trpí alergií na nikl.

Kompatibilní tonerové kazety - obsah jemných částic
V testu tak nebyla žádná kompatibilní tonerová kazeta, která by splnila stanovené limity!

 

Další zkušební ústav, TÜV Rheinland LGA Products GmbH, se v jiných testech kompatibilních tonerů pocházejících z Asie zaměřil na  testování látek, které nemají stanovené limity, ale jejich použití je zakázané. V průběhu testování došlo k nálezu velmi vysoké koncentrace toxického zpomalovače hoření dekabromodifenyléteru (DecaBDE), jehož použití v Evropě od roku 2008 zakázáno!

Jedná se o bromovou sloučeninu, jejíž toxicita v kombinaci se schopností dlouhodobě přetrvávat v prostředí a kumulovat se v biologických systémech představuje obrovská zdravotní rizika. Trvalé vystavení kontaktu s těmito látkami během nitroděložního vývoje může vést k narušení vývoje mozku a kostry. Tým jedné z nejlepších českých vědkyň, profesorky Jany Hajšlové z VŠCHT při analýzách mateřského mléka žen z Olomoucka prokázala bromované zpomalovače v mateřském mléce všech testovaných matek.

DecaBDE
Tento zakázaný zpomalovač hoření byl nalezen v 10 z 12 testovaných typů kompatibilních tonerových kazet asijské produkce (v 83 % kontrolovaných vzorků) a to až v koncentraci 30 000 mg / kg hmoty. Dle odhadů se tak do České republiky díky asijským tonerovým kazetám dostane více než 1500 kg této přísně zakázané látky každý rok.

Tato sloučenina se vykazuje charakteristickými vlastnostmi perzistentního organického polutantu a s tím spojenými negativními účinky na zdraví a životní prostředí. V České republice se nevyrábí ani nikdy nevyráběla, do životního prostředí se tak dostává pouze dovozem zahraničních výrobků. Je v životním prostředí široce detekována, vysoké koncentrace byly nalezeny v řadě organismů.

Použití kompatibilních tonerových kazet tak může představovat zvýšená zdravotní rizika a vysoce poškozuje životní prostředí.

Tonerové kazety jsou do Evropy exportovány bez označení obchodním názvem (takzvaný bulk produkt). Téměř celá nabídka kompatibilních tonerových kazet v zemích Evropské unie prodávaná pod mnoha stovkami různých lokálních obchodních značek pochází od dvou dominantních čínských výrobců, jejichž produkty jsou kontaminovány zakázaným zpomalovačem hoření.

Neexistuje pro ně žádný systém sběru nebezpečných plastů, končí tak na skládkách či spalovnách a kontaminují životní prostředí.

Na vlastní obchodní značce G & G největšího výrobce, Ninestar Image Tech Limited, je navíc umístěna certifikace dle směrnice Reach a RoHS, tedy směrnicí zakazující a omezující používání těchto nebezpečných látek. Výrobce prezentuje plnou shodu s těmito požadavky, přičemž obě společnosti prezentují své výrobky jako odpovědné k životnímu prostředí. Jejich použití ve skutečnosti vysoce poškozuje životní prostředí i zdraví.

O problematice informovala i Česká televize v hlavním zpravodajském pořadu Události. Reportáž vychází je testů provedených v Německu, kde byla v nově vyrobených kompatibilních kazetách nalezena koncentrace vysoká koncentrace bromových zpomalovačů hoření DecaBDE (DekaBDE), zatímco v originálních a tedy i renovovaných tonerových kazetách se tato látka vůbec nevyskytovala.
Celou reportáž je možné vidět zde:

Tonerové kazety v Událostech České televize Tonerové kazety v Událostech České televize

 

 

Původní dokument Emission Tests of Clone Toner Cartridges je ke stažení zde.
Často kladené otázky k certifikaci Blue Angel dle normy RAL-UZ 205 je ke stažení zde.

Zpráva parlamentu ČR o zpomalovači hoření DekaBDE (bromovaná sloučenina).