Patentová ochrana originálních tonerových kazet a rizika z porušování patentové ochrany originálních tonerových kazet

Výrobci originálních tonerů je již při jejich návrhu chrání celou řadou patentů. V důsledku této patentové ochrany je obvykle technicky nemožné vyrobit někým jiným toner, který by patentovou ochranu originálního výrobce neporušoval a současně v tiskárně fungoval. Způsob uchycení toneru v tiskárně a jeho spojení s převodovým ústrojím tiskárny je nejčastějším předmětem patentové ochrany originálních výrobců.

Proč se mohou vyrábět tonery porušující patenty?

Zejména v Číně, v okolí města Shuhai, probíhá masivní výroba kompatibilních tonerových kazet nerespektujících patentovou ochranu originálních výrobců. Jedná se o klony originálních tonerových kazet, ze kterých jsou vynechány loga a označení originálních výrobců. Výsledkem je tonerová kazeta, která je s originální tonerovou kazetou v patentově chráněných místech shodná a porušuje patentovou ochranu. Vzhledem k extrémně nízké vymahatelnosti patentového práva v zemích původu trvale probíhá produkce kompatibilních tonerových kazet.

Kompatibilní tonerové kazety jsou dováženy do České republiky, kde jsou následně prodávány v běžné maloobchodní síti.

Proč renovované tonerové kazety neporušují patentovou ochranu originálních výrobců?

Tělo tonerové kazety, chráněné patenty, není v průběhu renovace nově vyráběno, ale je používáno původní tělo z originální tonerové kazety. Z pohledu patentové ochrany se tak jedná o opravu a nedochází k zásahu do patentové ochrany.

Spolkový soudní dvůr v Karlsruhe řešil patentový spor o možnosti renovace tonerové kazety a 24. 10. 2017 vydal jednoznačné stanovisko, že renovace je legálním zásahem do patentového práva originálního výrobce a takto vyráběné tonerové kazety neporušují patentovou ochranu. Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání. Soud v Karlsruhe rozhodl, že samotný patent byl vyčerpán, jakmile byla kazeta legálně uvedena na trh. Tedy tonerovou kazetu je možné řádně renovovat včetně výměny vnitřního ústrojí, i pokud je toto ústrojí chráněno patentovou ochranou, protože legálním uvedením na trh dojde k vyčerpání patentové ochrany. Legálně je tak možné renovovat pouze originální tonerové kazety. Řádní renovátoři provádějí renovace pouze a výhradně originálních tonerových kazet, tedy k zásahu do patentového práva nedochází. Soud v Karlsruhe současně konstatoval, že snaha o omezení renovací ze strany společnosti Canon, které se tento spor týkal, by mohlo být v rozporu s dobrovolnou tržní dohodou o zlepšení environmentální výkonnosti tiskového spotřebního materiálu prodávaného na evropském trhu originálními výrobci, kterou podepsala společnost Canon Europe. V této dobrovolné dohodě se originální výrobci zavazují, že všechny nové modely tiskáren a nové modely tiskových kazet nebudou navrženy tak, aby bylo bráněno opětovnému použití a renovaci tiskových kazet.

Kdo je odpovědný z porušování patentové ochrany tonerů?

České patentové právo považuje produkt porušující platnou patentovou ochranu za padělek a odpovědnost z porušování patentového práva nese celý distribuční řetězec, včetně kupujících, kteří takovou tonerovou kazetu použijí v rámci své podnikatelské činnosti. Jedinou výjimku tvoří koncový spotřebitel, fyzická osoba, která kompatibilní toner použije po svou osobní potřebu. Firmy či živnostníci, kteří prodávají kompatibilní tonery, či je pouze používají ve firemních tiskárnách či kopírovacích zařízeních, jsou odpovědní za porušování patentového práva a vystavují se tak velkým rizikům plynoucím z porušování patentové ochrany.

Zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích:

§ 13 – Zákaz přímého využívání
Nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu
a) vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat anebo s ním jiným způsobem nakládat;

Jaká jsou rizika z nakládání s tonery porušujícími patenty?

Porušení patentového práva přináší dva základní okruhy rizik.

1) Riziko vymáhání náhrady škody

První okruh rizik představuje riziko náhrady škody držitelům patentů. Prodejem nebo použitím tonerové kazety porušující patentovou ochranu vzniká majiteli patentu škoda, o kterou může toho, kdo patentovou ochranu poruší, žalovat. Tomu, kdo nakládá s patentově chráněným produktem, pak hrozí riziko náhrady vzniklé škody, povinnost likvidace veškerých skladových zásob či riziko náhrady nákladů řízení, které vlastník patentu v souvislosti s vymáháním škody vynaložil.

Průběh a dopady porušování patentového práva při nakládání s tonerovými kazetami velmi dobře ilustruje spor společnosti Samsung s provozovateli internetových obchodů v Nizozemsku. Po zahájení sporu ze strany společnosti Samsung soud nařídil pro vyčíslení škody prodejcům předložit písemné prohlášení o počtu prodaných tonerových kazet porušujících patenty Samsungu, předložit svůj obrat a zisk, kterého bylo dosaženo z prodeje kazet a také předložit seznam kupujících i dodavatelů tonerových kazet.

Na základě předložených účetních dokladů došlo k určení celkové škody. Rozsudek stanoví způsob vyčíslení vzniklé škody včetně potřebných údajů pro možnost ověřování věrohodnosti předkládaných údajů. Je možné předpokládat, že celková škoda je v řádech miliónů Euro.

Závěrem sporu bylo rozhodnutí soudu, podle kterého musí prodejci kompatibilních tonerů porušujících patentovou ochranu Samsung uhradit € 246.778,82 nákladů na vedení soudního sporu, na vlastní náklady zlikvidovat veškeré skladové zásoby, na svých webových stránkách zveřejnit některé klíčové části rozsudku a ty i dopisem či emailem rozeslat svým zákazníkům. Navíc, pokud by nezanechali prodeje tonerových kazet porušujících patentovou ochranu společnosti Samsung, uhradit společnosti Samsung za každý takový den dalších € 10.000 a to až do neuvěřitelné částky € 1.000.000.

Spor se týkal dvou v Nizozemsku velmi významných internetových obchodů, ani jeden z těchto internetových obchodů dnes neexistuje.

Celý rozsudek včetně přesného vysvětlení způsobu porušení patentové ochrany je publikován na stránkách nizozemské justice:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:14383,
lokální kopie je umístěna zde:
https://www.spravnytoner.cz/wp-content/uploads/rozhodnuti_soudu_Samsung_Nizozemsko_2016_11.pdf

Velmi aktivní ve vymáhání škody z porušování patentové ochrany při prodeji tonerů je společnost Canon, která jen v Německu vede desítky soudních sporů. Ve většině sporů porušovatelé patentů uzavřou dobrovolný smír, ve kterém se mimo jiné zavazují k okamžitému ukončení prodeje, likvidace skladových zásob a dobrovolné náhradě škody. Vzhledem k faktu, že se jedná o dobrovolné dohody, nejsou známé konkrétní podrobnosti a způsobu určení a výši náhrady škody.

2) Riziko odnětí svobody

Druhý okruh náhrady rizik představuje trestní spor. Porušování patentové ochrany je trestným činem.

Zákon č. 40/2009 Sb., Zákon trestní zákoník:

§ 269 – Porušení chráněných průmyslových práv

 (1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,
a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.

V trestním řízení je nadto dále možné požadovat náhradu vzniklé škody. Nemusí tak v rámci jednoho sporu dojít pouze k potrestání viníků, ale i k určení náhrady škody.

Kdo se vystavuje rizikům z nakládání s tonery porušujícími patentovou ochranu?

U trestně právní odpovědnosti je možné očekávat zejména postih zaměstnanců, kteří z titulu svého pracovního zařazení věděli, nebo měli vědět o možném porušení patentového práva. IT zaměstnanci a jejich nadřízení, manažeři back office, zadavatelé veřejných zakázek, nákupčí, osoby odpovědné za dovoz a prodej tonerových kazet, jednatelé firem, ti všichni z titulu své funkce mohou nést odpovědnost z porušování patentového práva originálních výrobců tonerových kazet a být potrestáni odnětím svobody.

Riziko náhrady škody způsobené originálním výrobcům hrozí zejména firmám. V této souvislosti se zvláštním rizikům vystavují jednatelé firem. Vztah jednatele ke společnosti je obchodněprávní vztah funkce člena voleného orgánu, ze kterého plyne, že jednatel společnosti je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře.

Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník:

§ 159 – Orgány právnické osoby

(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

Jednatel společnosti si má být vědom skutečnosti, že porušování patentové ochrany může způsobit v případě sporu s držitelem patentu společnosti značnou škodu a společnost, pro niž funkci jednatele vykonává, se může domáhat škody, která pochybením jednatele vznikla.

V případě úpadku společnosti pak jednatel nese odpovědnost s ohledem na výši škody vzniklé porušením jeho povinností při výkonu funkce. Tato odpovědnost není možná smlouvou mezi jednatelem a společností vyloučit ani nijak omezit.

Kdo vlastní aktivní patenty na spotřební materiál v České republice?

Všichni velcí výrobci tiskáren. Patenty nejsou chráněny pouze tonerové kazety, ale stejný způsob a forma patentové ochrany je uplatňována i na inkoustové kazety. Mezi hlavními vlastníky je tak možné narazit na společnosti Brother Kogyo Kabushiki Kaisha, Nagoya-shi, Aichi 467-8561, JP, Canon Kabushiki Kaisha, Tokyo 146-8501, JP, Seiko Epson Corporation, Shinjuku-ku Tokyo, JP či Hewlett-Packard Development Company, L.P., Houston, Texas 77070, US.

Ti všichni mají v České republice aktivní patentovou ochranu.