Nezávislý test: kompatibilní tonery představují reálné zdravotní riziko!

Nezávislá akreditovaná německá laboratoř Fraunhofer otestovala obsahy rizikových látek v kompatibilních tonerových kazetách a došla k jednoznačnému výsledku: limity jednotlivých látek jsou překračovány až o neuvěřitelných 130 %! Kompatibilní zdravotní tonery tak pro spotřebitele mohou představovat skutečné zdravotní riziko!

Německá vláda stanovila maximální hodnoty emisí škodlivých látek, které se při tisku na laserových tiskárnách a multifukčních zařízeních uvolňují do okolního ovzduší. Tyto limity jsou stanoveny normou RAL-UZ 205. Zařízení a spotřební materiál pro tato zařízení, které splňují stanovená kritéria, jsou certifikovány štítkem Blue Angel.

RAL-UZ 205 je norma, určující kritéria přidělení certifikace Blue Angel pro kancelářské zařízení s funkcí tisku (tiskárny a multifunkční zařízení). V platnost vstoupila od 01.01.2017 a její současná podoba je platná do 31.12.2020. Certifikace Blue Angel může být udělena pouze zařízením, která mají trvanlivou a recyklovatelnou konstrukci, zcela se vyhýbají či zásadně omezují užití materiálů poškozujících životní prostředí a zdraví, mají nízkou spotřebu energie a nízké emise hluku a znečišťujících látek. Maximální hodnoty emisí těchto zdravotně rizikových látek jsou normou přesně stanoveny. V souhrnu musí tiskový produkt pro získání certifikace Blue Angel splnit více než 100 jednotlivých kritérií, včetně přísných limitů emisí látek ohrožujících zdraví spotřebitelů a životní prostředí.

 

Akreditovaná zkušební laboratoř pro emise Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institute (WKI), sídlící v německé městě Braunschweig testoval v prosinci roku 2017 čtyři různé značky kompatibilních tonerových kazet použitých v tiskárně HP LaserJet Pro MFP M425dn.

Emisní limit stanovený normou Blue Angel RAL-UZ 205 je 1.0 mg/h styrenu u monochromatického tisku. Dvě ze čtyř testovaných kazet překročily stanovené limity, přičemž jedna kazeta o 21 % a druhá kazeta překročila limit o celých 53 %. Zbylé dvě kazety dosahovaly nejvyšší přípustné hodnoty styrenu. J


 

Styren (fenylethen, vinylbenzen) je průmyslová chemikálie. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) ji řadí mezi karcinogeny skupiny 2B. U zaměstnanců dlouhodobě pracujících ve výrobě plastů byl zjištěn zvýšený počet abnormalit chromozomů bílých krvinek (chromozomálních aberací v periferních lymfocytech).

V přírodě se volně nevyskytuje, vzniká jako produkt rozkladu kyseliny skořicové. Styren má na lidský organismus dráždivé a narkotické účinky, může poškodit zrak. Pokud koncentrace styrenu ve vzduchu přesáhne 400 ppm, dochází k projevu dráždivých účinků, při koncentraci nad 800 ppm se projevuje narkotizační účinek. Koncentrace je udávána v jednotkách ppm (parts per million), které představují množství uvolněných částic na jeden milion, touto jednotkou jsou udávány maximálně přípustné koncentrace tuhých látek. Při vdechování styrenu nejsou vyloučeny ani následné účinky, například otok plic. Pokud se styren dostane do styku s oční rohovkou, dojde k jejímu podráždění s možností trvalého poškození. Při dlouhodobém vystavení se projevují změny funkcí jater a jejich poškození, úbytek tkáně sliznice a horních cest dýchacích, pokles krevního tlaku. Dalším negativním účinkem dlouhodobého vystavení organismu styrenu jsou pseudoneurastenické poruchy, projevující se zvýšenou únavou a slabostí.

 

Dále došlo k testování těkavých organických látek, které mají stanoven limit 10 mg/h monochromatického tisku. Nejhorších výsledků bylo dosaženo u těkavých organických sloučenin, jejichž mezní hodnoty překročily všechny testované kompatibilní tonerové kazety, přičemž největší překročení bylo o rovných 130 % (na hodnotu 230 % stanoveného limitu). U jemných částic byl patrný obrovský rozdíl v kvalitě tonerového prášku u jednotlivých značek kompatibilních tonerových kazet. Zatímco nejlepší kompatibilní tonerová kazeta dosahovala pouze 34 % limitní hodnoty emisí částic, nejhorší testovaná kazeta dosahovala 160 % limitu části, tedy o rovných 60 % překročila maximální povolené množství části, které se mohou dostat do okolního ovzduší. Taktéž u emisí styrenu dochází u dvou kompatibilních tonerových kazet k výraznému překročení limitních hodnot a to až o 53 %. Zbylé dvě kazety plní emisní limit velmi těsně.


 

VOC – volatile organic compound – těkavé organické látky jsou organické sloučeninya. Tyto látky mohou způsobit respirační potíže, alergie, mají nepříznivé dopady na imunitu.  Známým lidským karcinogenem obsaženým v tonerovém prášku spadajícím pod VOC je benzen, který může vyvolat zvracení, závratě, ospalost, rychlý srdeční tep.

Hodnota TVOC představuje celkový obsah těkavých organických sloučenin, to je součet koncentrací identifikovaných a neidentifikovaných těkavých organických sloučenin.

 

Posledním hodnoceným parametrem bylo množství jemných a ultrajemných částic uvolněných do okolního prostředí s limitem 3.5 x 1010 částic/10 minut tisku. U jemných a ultrajemných částic byl patrný propastný rozdíl mezi jednotlivými výrobci kompatibilních tonerových kazet. Zatímco nejlepší tonerová kazeta uvolnila do okolního ovzduší pouze 20 % stanoveného přípustného limitu, hned dvě kazety tento limit výrazně překročily, v případě jednoho výrobce bylo dosaženo hodnoty 160 % stanoveného limitu, v případě dalšího 138 % stanoveného limitu.


 

Ultrajemné částice mají velikost v řádech desítek nanometrů, do maximální velikosti 100 nm. Během tisku je laserové tiskárny rozptylují do vzduchu, následně při vdechování pronikají až do nejzazších koutků plic, do plicních sklípků (alveol). Přecházejí do epitelárních buněk (epitel kryje vnitřní či vnější povrchy organizmu, má funkci žlázy, tedy funkci produkce látek přímo do krve či na povrch kůže). Ultrajemné části přes epitelární buňky pronikají do krve, kde mohou závažně poškozovat organismus. Představují riziko vzniku mozkové mrtvice či srdečního infarktu. Krví mohou být transportovány ke všem orgánům a způsobovat další poškození. Výzkumy ukazují, že negativně ovlivňují zejména srdce a játra.

Současně se na ně díky jejich specifické velikosti může vázat výrazně větší množství dalších škodlivin, zejména těžkých kovů, než na běžné částice polétavého prachu. Jednou ze základních složek tonerového prášku jsou kovy kobalt a nikl. Dlouhodobá expozice vyšších dávek kobaltu  může způsobit problémy s dýcháním nebo trvalejší problémy, jako je plicní fibróza. V malých množstvích je však nezbytnou součástí potravy a jeho příjem je nezbytný pro správný vývoj organismu. Naopak nikl patří mezi několik málo prvků, u nichž byl prokázán jednoznačně negativní vliv na zdravotní stav lidského organizmu. Nikl patří mezi teratogeny, látky schopné negativně ovlivnit vývoj lidského plodu. Při pravidelném kontaktu silně zvyšuje riziko vzniku rakoviny. 6–18 % obyvatelstva trpí alergií na nikl.

 

 

Při vzájemném srovnání poměru jednotlivých látek je patrné, že dodržení limitní hodnoty u jemných a ultrajemných částic je vždy dosaženo výrazným překročením limitní hodnoty těkavých organických látek, o 67 % v případě jedné a o celých 130 % v případě druhé kazety. Současně dodržení limitní hodnoty styrenu bylo vždy kompenzováno významným překročením limitu těkavých organických látek, v jednom případě o 50 % a v druhém případě o 130 %.

 

V testu tak nebyla žádná kompatibilní tonerová kazeta, která by splnila požadavky dané německou normou RAL-UZ 205. Použití kompatibilních tonerových kazet tak může přestavovat zvýšená zdravotní rizika.

 

 

Původní dokument Emission Tests of Clone Toner Cartridges je ke stažení zde.

Často kladené otázky k certifikaci Blue Angel dle normy RAL-UZ 205 je ke stažení zde.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
GU, JIANWEI. Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institute (WKI). Department of Material Analysis and Indoor Chemistry (MAIC). Emission Tests of Clone Toner Cartridges. [online]. Poslední revize 13. 12. 2017. Dostupný z WWW: <http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA7-1981ENW.pdf>.

Bitkom. Der Blaue Engel RAL-UZ 205. [online]. Poslední revize 19. 09. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.bitkom.org/noindex/Publikationen/2017/Leitfaden/170919-Blauer-Engel-FAQ-DE.pdf>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Styren. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 04. 10. 2017. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Styren>.

International Agency for Research on Cancer (IARC) – Summaries & Evaluations. STYRENE (Group 2B). Poslední revize 04. 12. 2002. Dostupný z WWW: <http://www.inchem.org/documents/iarc/vol82/82-07.html>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Parts per million. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 24. 09. 2017. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Těkavá organická látka. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 04. 03. 2017. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bkav%C3%A1_organick%C3%A1_l%C3%A1tka>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Benzen. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 04. 10. 2017. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Benzen>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Ultrajemné částice. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 12. 10. 2014. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Ultrajemn%C3%A9_%C4%8D%C3%A1stice>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Epitelová tkáň. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 04. 10. 2017. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Epitelov%C3%A1_tk%C3%A1%C5%88>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Kobalt. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 16. 02. 2018. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Kobalt>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Nikl. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 16. 02. 2018. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikl>.