Otevřený dopis Evropské komisi – současný návrh podoby cirkulární ekonomiky nic neřeší!

Evropská asociace výrobců tonerů a inkoustových tiskáren (ETIRA) zaslala Evropské komisi otevřený dopis v reakci na zprávu Evropské unie o zavádění cirkulárního hospodářství. ETIRA vyzývá Evropskou komisi k realizaci skutečných a funkčních opatření vedoucích k reálné podpoře konkrétních odvětví cirkulární ekonomiky v Evropské unii. Evropská unie se v prohlášení zavázala k intenzivnímu zavádění oběhového hospodářství, skutečná opatření však zcela chybí. Evropská unie navrhuje dobrovolnou dohodu všech účastníků polygrafického trhu, ta je však s přihlédnutím k situaci, kdy asijští výrobci chrlí na trh karcinogenní výrobky neplnící 100 násobně překračující limity škodlivých látek a současně porušující patentovou ochranu originálních výrobců, absolutně nereálná. Zejména čínští výrobci nedodržují žádné stávající závazné předpisy, natož aby dodržovali dobrovolnou dohodu členů trhu. Originální výrobci se brání blokováním všech, tedy i korektně renovovaných tonerových a inkoustových kazet. Dobrovolná dohoda je tak zcela nereálná. Současné prostředí v Evropské unii masivně brání používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet.

Javier Martinez, prezident ETIRA uvádí: „Podporujeme návrh oběhového hospodářství EU 2020. Současný návrh dobrovolné dohody pro odvětví tisku však může být skutečným řešením pouze tehdy, pokud zastaví prvky blokující opětovné použití kazet, jako jsou jednorázové čipy či aktualizace firmwaru, stanový minimální procento kazet určených pro opětovné použití a zastaví invazi extrémně levných jednorázových neoriginálních kazet vyráběných mimo EU zamořujících životní prostředí“.

„V reakci na zveřejnění plánu oběhového hospodářství EU vyzýváme EU, aby nyní rychle podnikla kroky proti tomu, aby výrobci tiskáren, kteří mají převážně sídlo mimo EU, drželi spotřebitele za rukojmí při používání nákladných a ekologicky nešetrných originálních náplní.

Náš průmysl, učebnicový příklad cirkulární ekonomiky, by měl zaznamenat silný růst, protože zlepšujeme životní prostředí, poskytujeme úspory spotřebitelům a vytváříme pracovní místa v Evropské unii. Skutečností je však to, že se zmenšuje a to hlavně kvůli chybějícímu evropskému regulačnímu rámci, který by usnadnil opětovné použití kazet. Současný přístup EU, podle kterého mají výrobci tiskáren pouze dobrovolné závazky ke snížení dopadů tisku na životní prostředí („zařízení EU pro zobrazování dobrovolné dohody“, VAIE), masivně brání opakovanému používání kazet.

Současný tiskový obchodní model má zničující dopad na životní prostředí a vytváří obrovské množství odpadu v důsledku krátké životnosti tiskového hardwaru kombinovaného s plastovými kazetami pro jedno použití. Kromě kazet na jedno použití od výrobců tiskáren dochází k invazi levných neoriginálních kazet pro jedno použití z Asie do Evropy. Tyto kazety mohou představovat zdravotní a bezpečnostní riziko, protože testy ukázaly, že použité chemické látky a plasty nesplňovaly minimální normy EU, současně nejsou vhodné pro opětovné použití nebo recyklaci.

Z nedávné studie zadané EU:

  • tiskové kazety vytvářejí 2,5 % celkového odpadu malých a středních elektronických zařízení,
  • dnes se potřebujete 26 tiskových kazet k tisku 10 000 stránek tisku, přičemž před 20 lety se spotřebovala pouze jedna kazeta,
  • průměrná celková provozní životnost tiskové kazety je pouhých 19 minut,
  • někteří originální výrobci OEM stále spalují 100% sesbíraných kazet,
  • 0 % tiskáren pro malé kanceláře a domácnosti se v případě poruchy opravuje,
  • průměrná doba provozu domácích tiskáren je pouze 5 hodin během předpokládané životnosti čtyř let,
  • celosvětově není ani zdaleka dosaženo životnosti tiskárny.

 

Toto zvyšování zcela zbytečných plastových, kovových a jiných odpadů invazí plastových tiskových kazet pro jedno použití musí být zastaveno. Výrobci tiskáren by se měli zavázat k provádění jasných a měřitelných cílů a cílů opětovného použití. Proto potřebujeme ukončit taktiku výrobců zamezující opětovnému použití kazet prostřednictvím čipů či aktualizací firmwaru blokujících opětovné použití kazet, potřebujeme stanovit minimální procento pro opětovné použití tiskových kazet z celkového počtu kazet uváděných na trh EU a nezbytně potřebujeme úplný zákaz levných a znečišťujících plastových kazet vyráběných bez použití těla originální kazety z vnějších zemí EU.

Zejména v současné makroekonomické situaci je důležité si uvědomit, že v oblasti tiskařského průmyslu vytváří renovátoři tonerových a inkoustových kazet pracovní místa v EU: pouhé zdvojnásobení současné míry opětovného použití by v EU vytvořilo až 16 000 – 20 000 dalších pracovních míst.

Nyní je čas na změnu. Musíme přijmout nové právní předpisy, zajišťující skutečné snížení tvorby odpadu a zavádějící opětovné použití surovin do praxe, předpisy vytvářející cirkulární ekonomiku v oblasti tisku, v souladu s akčním plánem oběhového hospodářství. Současný obchodní model originálních výrobců je vnucený koncovým uživatelům, plýtvá omezenými zdroji a není šetrný k životnímu prostředí. Chceme vidět skutečnou změnu tohoto přístupu.

Spotřebitelé by měli mít svobodu volby v souladu s nadcházejícím konceptem „práva na opravu a opětovné použití“ zahrnutého do akčního plánu EU pro cirkulární ekonomiku, namísto svázání rukou s jedním dodavatelem. Víme, že se časem zmenšil obsah inkoustu a velikost kazet, zatímco cena tisku prudce stoupala a v tomto přístupu by se nemělo dále pokračovat.

Slyšíme příběhy lidí, kteří si kupují domácí tiskárnu, kupují drahé inkoustové kazety a poté zjistí, že v případě problému s tiskárnou je levnější koupit novou, dodávanou včetně inkoustových náplní, než opravovat stávající. To musí skončit. Naše společnost to nemůže dále akceptovat. Žádný jiný průmysl by to nepřijal.

Jménem všech našich členů, podniků a spotřebitelů v celé Evropě chceme skutečně posílit svobodu volby zákazníků tím, že usnadníme skutečnou hospodářskou soutěž mezi prodejci originálních a repasovaných inkoustových a tonerových kazet. V současné době neexistuje skutečná svoboda výběru a oprav v tomto odvětví a žádný smysluplný trh renovovaného spotřebního materiálu.“
 
 

ETIRA, European Toner & Inkjet Remanufacturers Association, Haydnlaan 13, 4837 CS, Breda, The Netherlands.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Etira – European Toner and Inkjet Remanufacturers Association. An open letter to the European Commission, in response to the EU’s Circular Economy Report. [online]. Poslední revize 31. 07. 2020. Dostupný z WWW: <https://www.etira.org/posts/an-open-letter-to-the-european-commission-in-response-to-the-eus-circular-economy-report/>.

Etira – European Toner and Inkjet Remanufacturers Association. ETIRA demands ‘fast action’ following EU’s Circular Economy report. [online]. Poslední revize 05. 08. 2020. Dostupný z WWW: <https://www.etira.org/posts/etira-demands-fast-action-following-eus-circular-economy-report/>.