Potenciál vytváření pracovních míst prostřednictvím politiky nulového odpadu je obrovský

Předcházení vzniku odpadu opětovným využitím výrobků jejich renovováním, recyklováním, opětovným využitím recyklátu a kompostováním je velkou příležitostí pro vznik lokálních pracovních míst s vysokou kvalifikací.  Vyplívá to ze studie provedené celosvětovým sdružením GAIA, zabývajícím se podporou nulového odpadu, omezení problematických toků odpadu a prosazující ukončení neúčinných a nebezpečných postupů spalování odpadu.

Dle studie každých 10 000 tun zpracovaného odpadu ročně vytvoří 404 pracovních míst v případě, že se jedná o zpracování formou renovace, 115 pracovních míst v případě recyklace, 55 pracovních míst v případě znovuzpracování a 7 pracovních míst v případě kompostování. Skládkování nebo spalování takového množství odpadu vytváří pouze 2 pracovní místa.

 

 

Renovace, známé také jako opravy výrobků (Repair) vytváří více než 200 krát tolik pracovních míst než skládkování a spalování. Ekonomické cíle jsou v zcela souladu s environmentálními cíli. Pracovní místa vyžadují vyšší kvalifikaci přinášející vyšší mzdy. Renovací se rozumí činnosti, které při kterých dochází ke sběru, renovaci (opravě) a další prodej zboží. Absolutně typickým produktem je renovovaná tonerová kazeta.

Recyklací (Recycling) odpadu se vytváří více než 50 krát tolik pracovních míst než skládkováním a spalováním. Tato pracovní místa současně využívají dovednosti nad rámec základní manuální práce, poskytují vyšší mzdy, nabízet trvalejší pozice a zlepšují kvalita života zaměstnanců v odvětví. Recyklací se rozumí sběr materiálu, jeho třídění a čištění a následné zpracování. Typicky lisováním, peletizací, granulací. Jedná se například o zpracování vysbíraných plastů ze žlutých kontejnerů do podoby plastových granulý a pelet, zpracování vysbíraného papíru.

Použití recyklátu (Remanufacturing)  vytváří téměř 30 krát tolik pracovních míst než skládkování a spalování. Jedná se o činnosti, kde je jako vstupní surovina použito recyklovaného materiálu. Navazuje tak na recyklaci a výstupní surovině recyklace dává podobu koncového produktu.  Například se jedná o noviny a časopisy tisknuté na recyklovaném papíře.

Kompostováním (Composting) se rozumí přímá práce na výrobě kompostu organického původu.

 

Celá studie je ke stažení ve formátu PDF zde: https://zerowasteworld.org/wp-content/uploads/Jobs-Report-ENGLISH-2.pdf

Lokální kopie: Zero-Waste-And-Economic-Recovery

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
GAIA – Global Alliance for Incinerator Alternatives – Global Anti-Incinerator Alliance. Less Waste = More Jobs. [online]. Dostupný z WWW: <https://zerowasteworld.org/wp-content/uploads/Jobs-Report-ENGLISH-2.pdf>.

GAIA. About Gaia. [online]. Poslední revize 15. 02. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.no-burn.org/about-gaia/>.