Rizika plynoucí z prodeje a nákupu kompatibilních tonerových kazet řešeny na univerzitě

Tisková zpráva: 30. 01. 2017, Asociace renovátorů tonerů, Praha.

Zástupci Asociace renovátorů tonerů byli přizváni jako hosté na odborný seminář Ekonomické dopady porušování patentového práva na OEM a renovační tiskový průmysl realizovaného v rámci odborných seminářů Katedry ekonomických teorií, Provozně ekonomické fakulty, České zemědělské univerzity.

Na semináři byli vyjma zástupců asociace přítomní zástupci OEM výrobců (originálních výrobců), kdy účast přislíbili zástupci firem, jakými jsou například Brother, Canon či Xerox, z řad renovátorů i zástupci z řad velkých distributorů spotřebního materiálu. Přednášková místnost s kapacitou 75 míst byla kompletně zaplněna hosty z řad výrobců i zájemců o tématiku z řad studentů České zemědělské univerzity.

Vývoj nové tiskárny a s tím neoddělitelně spojené tonerové kazety z pohledu patentového práva představuje vynálezeckou činnost, kterou je možné chránit patentovou ochranou. Toho využívají výrobci originálních (OEM) tonerových kazet a samotné tonerové kazety chrání velkým množstvím patentů. Patenty představují zákonnou ochranu vynálezecké činnosti zaručující vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití vynálezu. Bez porušení patentů originálního výrobce tak obvykle není technicky vůbec možné vyrobit funkční tonerovou kazetu někým jiným.

 

 

 

V legislativě České republiky je patentová ochrana řešena Zákonem č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, kde je definováno:

  • 13 – Zákaz přímého využívání

Nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu
a) vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat anebo s ním jiným způsobem nakládat;“ (Zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích)

V okolí čínského města Shuhai probíhá intenzivní výroba klonů originálních tonerových kazet obvykle zcela bez ohledu na patentovou ochranu. Původní cílový trh Spojených států amerických je pro výrobce klonů díky intenzivní ochraně dovozu do USA stále hůře dostupný a o to intenzivněji se přesouvají do prostoru Evropy. Jen v roce 2016 vydala Komise pro mezinárodní obchod spojených států amerických 72 rozhodnutí o zabavení zboží, kdy se každé z vydaných rozhodnutí o zabavení týká až 20 výrobců současně. Každé vydané rozhodnutí komise tak může představovat několik lodních kontejnerů plných klonů spotřebního materiálu pro tiskárny, ročně je možné v USA uvažovat o zabavení stovek kontejnerů plných inkoustů a tonerů porušujících patenty originálních výrobců.

Odlišná pojetí práva v Evropské unii má za následek intenzivní dovoz klonů tonerových a inkoustových kazet i do České republiky, přičemž odpovědnost z porušení patentové ochrany je přesouvána na dovozce, české prodejce, ale i kupující, zejména z řad firem. Rizika postihu hrozí nejen těm, kdo tonerové kazety porušující patentovou ochranu prodávají, ale i IT pracovníkům a zaměstnancům odpovědným za nákup do firem.

Riziko náhrady škody způsobené originálním výrobců hrozí zejména firmám, u trestně právní odpovědnosti je pak možné očekávat zejména postih zaměstnanců, kteří z titulu svého pracovního zařazení věděli, nebo měli vědět o možném porušení patentového práva. IT zaměstnanci a jejich nadřízení, manažeři back office, ale i jednatelé firem tak mohou být trestáni dle § 269 trestního řádu, porušení chráněných průmyslových práv:

„(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. (Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník).

 

U zaměstnanců dovozců a prodejců odpovědných za nákup je možné uvažovat dle stejného paragrafu o druhém odstavci:

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,

  1. a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,
  2. b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
  3. c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. (Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník).

 

U velkých firem je možné uvažovat i o třetím odstavci, který velmi zpřísňuje postih:

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

  1. a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
  2. b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.“ (Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník).

 

V roce 2016 proběhla již i v Evropě řada soudních sporů s prodejci kompatibilních tonerových kazet, případně inkoustových kazet porušujících patentovou ochranu, kdy například v Polsku musel prodejce Black Point S.A. uhradit částku 60 524 Zlotých za porušení patentové ochrany HP, ve Španělsku musela firma Tyntas y Toner Shop Ink. S.L.U. uhradit náhradu škody 120.000 Eur, v Nizozemsku soud potrestal dva prodejce náhradou škody ve výši 10.000 Eur za každé porušení patentové ochrany společnosti Samsung.

Nizozemský spor Samsungu a provozovatelů dvou e-shopů názorně ukazuje všechna rizika, kterým se prodejci kompatibilních tonerových kazet vystavují. Soud nařídil pro vyčíslení škody prodejcům předložit písemné prohlášení o počtu prodaných tonerových kazet porušujících patenty Samsungu, obratu a zisku, kterého bylo dosaženo z těchto kazet a dále předložit seznam kupujících i dodavatelů těchto tonerových kazet a dodavatelů těchto tonerových kazet. Prodejci dále musí Samsungu uhradit celkem 246.778,82 Eur nákladů soudních výloh, na vlastní náklady zlikvidovat veškeré skladové zásoby, na svých webových stránkách zveřejnit některé klíčové části rozsudku a ty i dopisem či emailem rozeslat svým zákazníkům. Navíc, pokud by nezanechali činnosti, náleží společnosti Samsung od každého z prodejců za každý takový den dalších 10.000 Eur. Celkové náklady se pro prodejce kompatibilních tonerů mohou vyšplhat až do miliónů Eur.

Samsung navíc získá seznam všech kupujících a může vést další spory s kupujícími.

Nejdůležitější zjištění z celého sporu je, že došlo k porušení patentů EP 2357537 – Developer and Image Forming Apparatus Including the Same a EP 2357538 – Developer and image forming apparatus including the same, které jsou registrované a platné i pro Českou republiku! Prodejcům v České republice tak hrozí vyjma trestního postihu i stejně obrovské finanční postihy a náhrady škod.

Vztah jednatele ke společnosti je obchodněprávní vztah funkce člena voleného orgánu, ze kterého plyne, že jednatel společnosti je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře.

  • 159 Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník definuje:

„(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“

(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.“ (Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník)

Odpovědnost jednatele dále upřesňuje Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích):

㤠51

 (1) Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

(2) Člen statutárního orgánu kapitálové společnosti může požádat nejvyšší orgán obchodní korporace o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

  • 52

(1) Při posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace.

(2) Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.

  • 53

(3) Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře obchodní korporaci újma, může ji obchodní korporace vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas nejvyššího orgánu obchodní korporace přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků.

(4) Prohlásí-li soud za neplatné usnesení nejvyššího orgánu obchodní korporace schvalující smlouvu o vypořádání újmy podle odstavce 3, hledí se na ni jako na neplatnou; ode dne právní moci rozhodnutí o neplatnosti usnesení běží pro uplatnění práva domáhat se újmy podle odstavce 1 nová promlčecí lhůta.“ (Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích))

Je možné vyvozovat, že jednatel společnosti si má být vědom skutečnosti, že porušování patentové ochrany může způsobit v případě sporu s držitelem patentu společnosti značnou škodu a společnost se může domáhat škody, která pochybením jednatele vznikla. V případě úpadku společnosti pak jednatel nese odpovědnost s ohledem na výši škody vzniklé porušením jeho povinností při výkonu funkce. Tato odpovědnost není možná smlouvou mezi jednatelem a společností vyloučit ani nijak omezit.

Za situace, kdy by proběhl soud, který by přiznal náhradu škody a úhradu soudních poplatků originálnímu výrobci a společnost by neměla na úhradu a současně originální výrobce tonerových kazet by jako věřitel společnosti nemohl dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti, ručí jednatel odpovídající společnosti za škodu i za závazky společnosti. Vzhledem k výši škody, kterou vyčíslil nizozemský soud v Haagu v případě porušení patentové ochrany tonerových kazet Samsungu, je u řady společností působících v České republice očekávatelné, že jednatelé v rámci neomezeného odpovědnosti za škody vzniklé porušením jejich povinností při výkonu funkce vystavují značnému riziku i celý svůj majetek.

 

Poznámka: k výše uvedenému je potřeba uvést, že se jedná o přepis východisek k hlavnímu obsahu semináře, tzn. modelu ekonomických a environmentálních dopadů prodeje tonerových kazet porušujících patentové právo a nemusí být zachycen zcela přesně.