Xerox důrazně varuje před kompatibilními tonery

Společnost Xerox vydala varování pro spotřebitele, ve kterém upozorňuje na zásadní rizika kompatibilních tonerových kazet. Varuje i před častou taktikou prodejců kompatibilních tonerů, jejich vydávám za renovace.

Dokument s názvem Varování pro spotřebitele. Kompatibilní kazety nejsou to, za co se vydávají. V úvodní části varování je definováno, co jsou to kompatibilní tonerové kazety. Xerox je definuje: „Kompatibilní tonerové kazety jsou 100% nově vyrobené kazety vyráběné třetí stranou tak, aby byly co nejpodobnější originálu. Často se prodávají jako renovované tonerové kazety se silným poselstvím šetrnosti k životnímu prostředí, ve skutečnosti jimi nejsou a už vůbec nejsou šetrné k životnímu prostředí“. „Na trhu jsou nabízeny výrazně levněji vůči originálním (OEM) tonerovým kazetám, kompatibilní tonerové kazety se zdají být méně nákladné, ale ve skutečnosti tomu tak není. Kvalita obrazu je nízká, míra selhání je vysoká, běžně dochází k poškození tiskárny a to stále nejsou nejzávažnější problémy kompatibilních tonerových kazet.

Za hlavní rizika kompatibilních tonerových kazet považuje Xerox neznámé chemické složení a z něj plynoucí zdravotní rizika, nadměrnou zátěž životního prostředí a vysokou cenu při přepočítání na celkové náklady výtisku jedné strany.

Xerox uvádí, že většina kompatibilních kazet je vyráběna v Asii a jsou prodávány pod obrovským množstvím názvů a nikdy není jasné, kdo ve skutečnosti tonerové kazety vyrábí. Toto skrývání výrobce je často záměrné z důvodů neprovedené analýzy dopadů na zdraví spotřebitele. Xerox upozorňuje na zdravotní rizika plynoucí z toxicity tonerových kazet a rizik expozice toxických látek.

XeroxTowerDalší zásadní nevýhodu kompatibilních tonerových kazet nachází Xerox v dopadech na životní prostředí. Na rozdíl od originálních a legitimních renovovaných tonerových kazet neumožňuje nízká kvalita kompatibilních tonerových kazet provedení renovace a jen velmi vzácně je jí možné použít jako surovinu pro další zpracovatelský průmysl. Jedinou možností likvidace je pak skládka. Výrobci originálních tonerových kazet (stejně tak i řádní renovátoři originálních tonerových kazet) jsou odpovědní za řádné posouzení dopadů na životní prostředí veškerých látek materiálů používaných ve svých tonerových kazetách, za řádné posouzení toxicity a biologické rozložitelnosti a vytvoření pokynů pro řádnou likvidaci po použití. Kompatibilní kazety, vyráběné neznámými čínskými výrobci, mohou při skládkování představovat značné riziko úniku toxických látek a znečištění spodní vody. Asociace renovátorů tonerů upozorňuje i na další velmi významnou zátěž životního prostředí. Celý vnější plastový obal originální tonerové kazety se při renovaci používá znovu, případně je používán jako surovina v dalším průmyslu (například se z nich vyrábějí izolace pro stavební průmysl). Kompatibilní tonerová kazeta neumožňuje opětovné použití a představuje tak zhruba 500 g odpadu navíc a potřebu surovin po výrobu stále nových kusů. Dochází k nadměrnému používání vzácných přírodních zdrojů, k produkci skleníkových plynů i k potřebě skládkování. Každý kompatibilní toner oproti renovovanému představuje výrazné zvýšení environmentálních dopadů.

Xerox dále upozorňuje na náklady spojené s používáním kompatibilních tonerových kazet. Porušování patentů, ochranných známek a autorských práv ze strany výrobců kompatibilních tonerových kazet způsobuje výrobcům originálních tonerových kazet dodateční náklady v řádech miliónů dolarů v soudních nákladech. Společným charakteristickým rysem kompatibilních tonerových kazet je dle Xeroxu nízká kvalita tisku, málo kontrastní, nevýrazný a neprofesionální tisk, časté úplné selhání kompatibilní tonerové kazety a katastrofický únik tonerového prachu do tiskárny a její kontaminace tonerových prachem, který vede k jejímu poškození tiskárny v takovém rozsahu, že oprava je obvykle nákladnější než nová tiskárna.

Výtěžnost kompatibilní tonerové kazety je dle Xeroxu i dle zkušeností Asociace renovátorů tonerů tak nízká, že nedochází ke skutečné úspoře na jednu vytištěnou stranu.

Asociace renovátorů tonerů upozorňuje ještě na další zásadní riziko kompatibilních tonerových kazet a to je riziko z porušení patentového práva či průmyslového vzoru originálních výrobců. Za porušení patentů či průmyslových vzorů nese odpovědnost celý distribuční řetězec, nejenom výrobce. Prodej, ale i používání kompatibilních tonerových kazet v rámci podnikatelské činnosti představuje riziko náhrady škody originálním výrobcům i riziko trestní odpovědnosti z porušení patentů a průmyslových vzorů.

„(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.

40/2009 Sb., ZÁKON ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník

 

Poznámka:
Xerox pro kompatibilní tonerové kazety používá výraz „klon“, který lépe vystihuje jejich základní vlastnost, ve srovnávačích cen na českém trhu se však používá výraz „kompatibilní“, proto je v překladu používán tento výraz.

 

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

 

Zdroj:
Xerox. Buyer beware. Clone cartridges are not what they appear to be. [online]. Dostupný z WWW: <https://www.xerox.com/downloads/usa/en/supplies/brand_protection_buyer_beware_clone_cartridges_hr_enus.pdf>.

Česko. Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník. [online]. 230 s. (PDF). Dostupný z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=68040&nr=40~2F2009~20Sb.&ft=pdf>.