Osobní údaje

Společnost Asociace renovátorů tonerů, z.s., Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9, IČ: 26650240, DIČ: CZ26650240, prohlašuje, že chrání osobní údaje svých zákazníků před zneužitím v souladu s platnou legislativou.

Zveřejněním těchto „Zásad ochrany osobních údajů“ poskytujeme informace o způsobu zpracování osobních údajů a o právech zákazníků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).

Osobními údaji se rozumí zejména data, která mohou identifikovat fyzickou osobu, jako je emailová adresa.  Tyto osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně pomocí softwarových aplikací a dále ručně. Vycházíme ze zásad důvěrnosti, omezení účelu, omezení uložení, minimalizace údajů, zákonnosti, transparentnosti, korektnosti, přesnosti, integrity.

Právním základem pro zpracování osobních údajů ze strany naší společnosti odesílání upozornění na nově publikované články v námi provozovaných internetových stránkách.

Osobní údaje obvykle získáváme automatizovaně přímo od odběratelů, kteří nám je poskytnou v souvislosti s registrací k odběru článků. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání důvodů zpracování osobních údajů. Přístup k osobním údajům mají výhradně osoby, které plní úkony v souvislosti s účelem zpracování osobních údajů. Tyto osoby jsou odpovídajícím způsobem proškoleny o ochraně osobních údajů a jsou vázány dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v souvislosti se zpracováním osobních údajů setkají.

 

Odběratel upozornění na nové články, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má mimo další právo:

 • Na přístup, má právo vědět, jaké osobní údaje, za jakým účelem a jak dlouho zpracováváme, jak je získáváme a jak s nimi nakládáme. Za tímto účelem vytváříme log o zpracování osobních údajů.
 • Na výmaz, zákazník má právo na provedení výmazu osobních údajů.
 • Na opravu, zákazník má právo na opravu osobních údajů, kterou po patřičném ověření bez zbytečných odkladů provedeme.
 • Na omezení zpracování osobních údajů, které zákazníkovi umožňuje omezit využití zpracovávaných osobních údajů. V takovém případě však není možné odesílat upozornění na nové články.
 • Na námitku, zákazník má právo vznést námitku proti zpracování, jestliže se domnívá, že údaje jsou zpracovávány bez oprávněného zájmu nebo bez vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodování.
 • Na přenositelnost údajů, které zpracováváme automatizovaně, kdy údaje jsou předány v běžném strojově čitelném formátu, je-li to z naší strany technicky realizovatelné.
 • Na podání stížnosti, zejména pokud se domnívá, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy či neoprávněně, navzdory uplatnění těchto uvedených práv.

 

Zpracováváme tyto údaje:

 • emailové adresy odběratelů upozornění na nové články,
 • soubory cookies našich internetových stránek (v případě zamezení použití souborů cookies ze strany návštěvníka našich internetových stránek tyto nemusí fungovat korektně),
 • IP adresu,
 • způsob příchodu na naše internetové stránky a zdroj příchodu,
 • provozní údaje a dále lokalizační údaje – log prováděných operací serverů a přístupů na servery, dotazů na servery, tyto údaje jsou uchovávány na základě zákona a zajištění správné funkčnosti serverů a aplikací běžících na těchto serverech (pro osobní údaje spojené s chováním návštěvníka internetových stránek a pro získávání provozních a lokalizačních údajů jsou zdrojem takových dat přístupy realizované pomocí elektronických zařízení).

Pro zpracování osobních údajů využíváme v některých případech služeb dalších zpracovatelů. S takovými zpracovateli máme uzavřeny odpovídající smluvní vztahy zabezpečující ochranu osobních údajů. Takový zpracovatelé údaje zpracovávají na základě našich pokynů. V případě poskytování těchto služeb může docházet k předávání osobních údajů.

 

Zpracovatele využíváme zejména pro:

 • provoz internetových stránek,
 • provoz marketingových nástrojů,
 • provoz nástrojů vyhodnocení návštěvnosti internetových stránek,
 • komunikaci pomocí emailu, telefonu a SMS zpráv, případně jiných forem komunikace.

 

Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ můžeme upravovat a aktualizovat, provedené změny budou platné datem zveřejnění na těchto internetových stránkách. Účinnost této verze „Zásad ochrany osobních údajů“ je 25. 5. 2018.

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně zpracování osobních údajů nás prosíme kontaktuje na emailové adrese info@spravnytoner.cz, veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce kontakty této internetové prezentace.