Další nezávislé testy prokázaly obrovské koncentrace zakázaných látek v kompatibilních tonerových kazetách

Nezávislý zkušební ústav TÜV Rheinland / LGA provedl na podzim roku 2018 testování čínských tonerových kazet, během kterého odhalil přítomnost extrémně rizikových zpomalovačů hoření DekaBDE (bromované sloučeniny), jejichž použití je v Evropě zakázáno.

 

 

Testování kompatibilních kazet odhalilo používání zakázané látky

 

 

Za účelem získání přesnější představy o rozsahu skandálu si Evropská asociace renovátorů tonerových a inkoustových kazet (ETIRA) zadala nezávislého zkušebního ústavu TÜV Rheinland / LGA provedení dalšího testování asijských tonerových kazet určených pro tiskárny Canon/HP a došla k šokujícím závěrům.

Tonerové kazety zakoupené prostřednictvím portálu Amazon.de obsahovaly DekaBDE ve velmi vysokých koncentracích – mezi 2 000 a 17 000 mg / kg.

Konkrétně se jedná o následující nové kazety s novým tonerem:

  • Značka Bubprint (kompatibilní s HP17A), prodávaná prostřednictvím prodejce Amazon Druckerpatronen Express (Německo),
  • značka Prestige Print (kompatibilní s HP17A), prodávaná prostřednictvím prodejce Amazon J & H Greentech and Trading Ltd. (Velká Británie),
  • značka Koala (kompatibilní s HP26X), prodávaná prostřednictvím prodejce Amazon Lucky Suppliers Handels GmbH (Německo),
  • značka Yellow Yeti (kompatibilní s HP26X), prodávaná prostřednictvím prodejce Amazon Simple Printing Ltd. (Velká Británie).

Vincent van Dijk, generální tajemník asociace ETIRA uvedl: „Naše testy vyvolávají vážné obavy. Ukazují, že v případě DekaBDE se nejedná o jednotlivé případy, ale o systémový problém asijských kompatibilních kazet obsahujících extrémně vysoké koncentrace nebezpečných látek. Mnoho asijských výrobců dokonce tvrdí, že jejich kazety jsou kompatibilní s nařízeními REACH a RoHS, ale samozřejmě nejsou. My za asociaci ETIRA tedy vyzýváme příslušné orgány EU a vnitrostátní orgány, aby co nejdříve odstranily kontaminované kazety z trhu!“

Používání DekaBDE bromovaných zpomalovačů hoření je v Evropské unii pro elektrospotřebiče zakázáno nařízením Reach do 01. prosince 2008. Tonerová kazeta vybavená čipem je dle Federální agentury pro životní prostředí (UBA) jednoznačně elektrospotřebičem a použití takových látek je zakázáno. Po 2. březnu 2019 nemůže být tento zpomalovač hoření vyroben nebo uveden na trh v Evropě podle nařízení REACH v žádném typu výrobku.

Důvodem pro regulaci je jejich toxicita v kombinaci se schopností dlouhodobě přetrvávat v prostředí a kumulovat se v biologických systémech. Trvalé vystavení kontaktu s těmito látkami během nitroděložního vývoje může vést k narušení vývoje mozku a kostry. Tým jedné z nejlepších českých vědkyň, profesorky Jany Hajšlové z VŠCHT při analýzách mateřského mléka žen z Olomoucka prokázala bromované zpomalovače v mateřském mléce všech testovaných matek. Jiný výzkum prokázal bromované zpomalovače hoření v tělech ryb.

DecaBDE
Globální trh tonerových kazet představuje zhruba 400 milionů tonerových kazet, trh Německa přestavuje zhruba 30 000 000 tonerových kazet, zatímco trh České republiky představuje zhruba 1 800 000 kusů tonerových kazet za rok. Zhruba každá druhá tonerová kazeta je určena pro tiskárny Canon a HP, tedy zhruba 900 000 kusů tonerových kazet za rok.

Zatímco v západní Evropě se odhaduje podíl asijských kompatibilních kazet na trhu na 30 %, v České republice jej odhadujeme na zhruba 40 %. V úvahu je potřeba vzít i rozdílné pokrytí kompatibilních tonerových kazet mezi různými výrobci, zatímco výrobci se zaměřením na velké sálové tiskárny tyto tiskárny často pronajímají včetně servisu s dodávkou vlastního originálního spotřebního materiálu, tiskárny Canon / HP jsou zakupovány, nikoliv pronajímány a uživatelé si pořizují spotřební materiál ve vlastní režii. Pokrytí kompatibilními asijskými kazetami je tak odhadováno na 50 %, tedy 450 000 kusů kompatibilních tonerových kazet pro tiskárny Canon a HP za kalendářní rok.

Průměrná hmotnost těla originální tonerové kazety je 636 gramů, přičemž hmotnost těla kompatibilní asijské kazety je obvykle vyšší, je možné počítat se 700 gramy. V České republice tak každý rok vzniká 315 000 kg plastového odpadu, u kterého je dle provedených testů možné předpokládat, že obsahuje 1496,25 kg zakázané látky DekaBDE. Zhruba 1500 kg této zakázané látky vzhledem k faktu, že jsou kompatibilní tonerové kazety převážně skládkovány extrémní zátěž pro životní prostředí.

V předkládací zprávě pro Parlament České republiky, signovaným v Praze dne 12. února 2018 Ing. Andrej Babišem, předsedou vlády České republiky, se uvádí: „Komerční směs dekabromdifenyletheru (c-dekaBDE, kongener BDE-209) patří mezi tzv. bromované zpomalovače/zhášeče hoření a jeho přítomnost ve výrobcích zabraňuje rozhoření ohně v jeho počátku. Využívá se jako přísada do řady materiálů, lze ho např. nalézt v plastu, textilu, lepidlech, těsnících materiálech, nátěrech a inkoustech. Tato sloučenina se vykazuje charakteristickými vlastnostmi perzistentního organického polutantu a s tím spojenými negativními účinky na zdraví a životní prostředí. Je v životním prostředí široce detekována, vysoké koncentrace byly nalezeny v řadě organismů především u ptáků a u vyder a lišek žijících v okolí měst. Koncentrace u řady žab, ryb a ptáků dokonce překračovaly hodnoty, od kterých jsou prokazatelné vývojové, neurotoxické a endokrinní účinky. Vysoké koncentrace byly nalezeny mimo jiné i u tresky v arktických vodách, klíčové ryby tamního ekosystému. DekaBDE se v ČR nevyráběl, ani nevyrábí. Používané výrobky obsahující dekaBDE a odpad obsahující/kontaminovaný dekaBDE jsou současným hlavním zdrojem těchto látek v ČR.“

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Etira – European Toner and Inkjet Remanufacturers Association. ETIRA-commissioned tests finds hazardous decaBDE in more newbuilt non-OEM cartridges. [online]. Poslední revize 17. 12. 2018. Dostupný z WWW: <https://www.etira.org/posts/etira-commissioned-tests-find-hazardous-decabde-in-more-newbuilt-non-oem-cartridges/>.

Ministerstvo životního prostředí – senát. Předkládací zpráva pro parlament ČR. [online]. Poslední revize 12. 02. 2018. Dostupný z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=133649>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Dekabromdifenyl ether. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 05. 07. 2018. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Dekabromdifenyl_ether>.

Wikipedia: the free encyclopedia. Bromované zpomalovače hoření. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 23. 07. 2018. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Bromované_zpomalovače_hoření>.