Právo na renovaci potvrzeno i v Austrálii

Rok 2017 přinesl dvě zásadní rozhodnutí o oprávněnosti provádění renovace spotřebního materiálu pro tiskárny.  První spor probíhal ve Spojených státech amerických, druhý v rámci Evropské unie. Oba spory skončili stejným rozhodnutím – spotřební materiál pro tiskárny je možné legálně renovovat, renovací nedochází k porušení patentové ochrany originálního výrobce. Nyní k obdobnému závěru dospěl soud i v Austrálii.

První rozhodnutí bylo realizováno ve Spojených státech amerických, kdy Nevyšší soud Spojených států amerických rozhodl, že patentová ochrana opravňuje držitele patentu k zamezení jiným subjektům ve výrobě a prodeji výrobků chráněných patenty, ale patentovou ochranou nelze zamezit renovaci výrobku a to dokonce ani v případě, když majitel patentů při prodeji smluvně nařídí odevzdání prázdné tonerové kazety zpět jejímu výrobci. Společnost Lexmark v rámci tohoto sporu nezpochybňovala oprávněnost možnosti renovace tonerových kazet chráněných jejími patenty, ale vytvořila speciální řadu tonerových kazet prodávaných mimo domácí trh za nižší cenu, ale se závazkem kupujícího odevzdat prázdné tonerové kazety k renovaci výhradně společnosti Lexmark. Tyto tonerové kazety však vykupoval jiný renovátor a následně je zrenovované prodával na trhu Spojených států amerických. Soudní spor probíhal řadu let, nejprve jej společnost Lexmark v roce 2013 prohrála, v roce 2016 pak rozhodl odvolací soud ve prospěch společnosti Lexmark. Spor pokračoval až k Nejvyššímu soudu Spojených států amerických, který rozhodl, že omezení na jedno použití nebo jediný prodej ve smlouvách Lexmarku se zákazníky může být pochopitelné a vymahatelné podle smluvního práva, ale nepředstavuje nárok Lexmarku z patentového práva. Současně ve svém rozhodnutí uvádí, že patent Spojených států amerických opravňuje držitele po dobu 20 let zamezit jiným subjektům ve výrobě, používání, nabízení k prodeji, nebo prodeji jeho vynálezu po celých Spojených státech amerických nebo dovážení předmětu chráněného vynálezem do Spojených států amerických. Tedy patent zamezuje výrobě, prodeji a použití tonerové kazety porušující patenty (poznámka: typické kompatibilní tonerové kazety), ale renovace originální tonerové kazety nemůže být porušením patentové ochrany, ani když držitel patentu smluvně omezení možnost renovace pouze na jednoho konkrétního renovátora. V takovém případě dojde pouze k porušení smluvních podmínek výrobce a kupujícího, ale výrobek jako takový neporušuje patentovou ochranu a je možné jej i přes toto smluvní omezení renovovat.

V rámci Evropské unie probíhal spor o oprávněnost renovací tonerových kazet mezi společností Canon a renovátorem KMP PrintTechnik AG. Spor vznik již v roce 2014, kdy Canon podal žalobu k okresnímu soudu v Düsseldorfu pro porušení patentové ochrany týkající se optického válce v renovovaných tonerových kazetách KMP. Konečný verdikt, vůči kterému již není možnost odvolání, vyslovil až Nejvyšší soudu v Karlsruhe, který žalobu společnosti Canon zamítl a přidělil jí úhradu nákladů řízení. I v tomto případě spočívala podstat rozhodnutí ve faktu, že tonerová kazeta KMP není nově vyrobená, nýbrž je renovovaná. Z pohledu patentové ochrany se jedná o takzvanou „přípustnou opravu“, nikoliv „novou výrobu porušující patenty“. Nejvyšší soud v Karslruhe vydal precedens konstatující, že renovace je legálním zásahem do patentového práva originálního výrobce a takto vyráběné tonerové kazety neporušují patentovou ochranu.

 

 

Renovace tonerových kazet není možné zakázat, řekl Nejvyšší soud USA
Zásadní rozhodnutí německého soudu v oblasti patentové ochrany tonerových kazet

 

 

Nyní se k obdobným rozhodnutím přidává i rozhodnutí federálního soudu v Austrálii, které vydal soudce Burley. Jedná se o první australské rozhodnutí v této oblasti. Australský renovátor inkoustových kazet Calidad Pty Ltd. čelil žalobě společnosti Seiko Epson Corporation a společnosti Epson Australia Pty Ltd. z důvodů porušení patentové ochrany, porušení ochranné známky a porušení zákonné povinnosti týkající se trestních ustanovení zákona o ochranných známkách a zavádějícímu nebo klamavému jednání ohledně dovozu a prodeje konkrétních repasovaných kazet, přičemž verdikt soudu znamená, že společnosti Calidad může pokračovat v obchodování s repasovanými kazetami, které od dubna 2016 prodává zákazníkům.

V rámci případu byly řešeny následující klíčové otázky. Zda dovoz renovovaných výrobků ze zámoří může představovat porušení patentu, zda prodej renovovaného zboží, který ještě nese původní ochranné známky, může představovat porušení ochranné známky a zda překrytí nebo odstranění původní ochranné známky z renovovaného výrobku může představovat porušení ustanovení o trestních sankcích podle Australského zákona o ochranných známkách.

Řešeny jsou tak zcela shodné otázky jako v rámci výroby renovovaných tonerových a inkoustových kazet v rámci zemí Evropské unie. Nejvyšší soud v Karslruhe vydal na případu KMP PrintTechnik AG. jednoznačné rozhodnutí, že renovace kazety je legálním zásahem do patentového práva originálního výrobce a nedochází k porušení patentové ochrany. Současně však výrobce KMP PrintTechnik AG ze všech svých tonerových a inkoustových kazet vždy odstraňuje veškerá loga a identifikační znaky originálních výrobců, aby nedocházelo k porušení jejich ochranné známky. Porušení ochranných známek nebylo Nejvyšším soudem v Karslruhe vůbec řešeno, protože k němu v rámci správné výroby nedochází. Odstranění je v rámci procesu renovace tonerové nebo inkoustové kazety  prováděno typicky vybroušením, vyleptáním nebo vypálením všech log, nápisů a identifikačních prvků z originální kazety.

 

Autor:
Asociace renovátorů tonerů (ART)

 

Zdroj:
Supreme Court of the United States. Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. certiorari to the United States Court of appeals for the federal circuit. Poslední revize 05. 06. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1189_ebfj.pdf>.

GUNG, Andrew. Reuters. Printer maker Lexmark wins patent case against cartridge reseller. [online]. New York: Thomson Reuters. Poslední revize 12. 02. 2016. Dostupný z WWW: <http://in.reuters.com/article/us-lexmark-intl-impression-products-idINKCN0VL1MZ>.

DECER, Susan. Bloomberk. Lexmark Wins Closely-Watched Patent Case on Refurbished Products. [online]. New York: Bloomberg L.P. Poslední revize 12. 02. 2016. Dostupný z WWW: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-12/lexmark-wins-closely-watched-patent-case-on-refurbished-products>.

The Recycler. US backs “overturn” of Impression Products case. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 21. 03. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/us-backs-overturn-of-impression-products-case/>.

The Recycler. Lexmark resurrects patent infringement case against aftermarket companies. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 04. 10. 2013. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/lexmark-resurrects-patent-infringement-case-against-aftermarket-companies/>.

International Imaging Technology Council. Int’l Imaging Technology Council and Static Control Components ask U.S. Copyright Office to Modify Law that Impacts Remanufacturers. Dostupný z WWW: <http://i-itc.org/itc-scc-dmca-request-161031.html>.

The Recycler. KMP responds to Canon lawsuit outcome. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 26. 10. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/kmp-responds-to-canon-lawsuit-outcome/>.

The Recycler. Canon loses dongle gear case. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 25. 10. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/canon-loses-dongle-gear-case/>.

The Recycler. KMP and wta respond to Canon suit. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 23. 05. 2014. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/kmp-and-wta-respond-to-canon-suit/>.

The Recycler. KMP and wta respond to Canon suit. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 23. 05. 2014. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/kmp-and-wta-respond-to-canon-suit/>.

MinterEllison. COOPER, Robert, CHEN, Sophie. News Release. MinterEllison defends Calidad against claims by Epson. Poslední revize 14. 12. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.minterellison.com/articles/minterellison-defends-calidad-against-claims-by-epson/>.

KMP.cz. Výroba tonerů. [online]. Dostupný z WWW: <https://www.kmp.cz/vyroba-toneru/>.

KMP.cz. Výroba inkoustových náplní. [online]. Dostupný z WWW: <https://www.kmp.cz/vyroba-inkoustovych-naplni/>.

KMP.cz. Padělky. [online]. Dostupný z WWW: <https://www.kmp.cz/padelky/>.