Španělsko zavádí systém skutečné kontroly dodržování předpisů při dovozu tonerových kazet

Španělsko zavádí nový přísný systém dovozu spotřebního materiálu pro elektrozařízení a elektrozařízení. Tato nová opatření se týkají i tonerových a inkoustových kazet. Španělsko se tak stává prvním členským státem Evropské unie, který přijal legislativní opatření směřující ke skutečnému dodržování požadavků na spotřební materiál do elektrozařízení.


 

Zaváděná opatření reagují na opakovaná zjištění, že spotřební elektrozařízení, zejména tonerové kazety původem z Číny, mohou obsahovat rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromfenyly (PBB) a polybromované difenylethery (PBDE) a představují tak nepřetržitý zdroj velmi nebezpečného odpadu, jsou rizikem pro lidské zdraví i životní prostředí.

 

 

Španělsko zrušilo výběrové řízení, které vylučovalo renovované tiskové kazety
Španělský soud zakázal ve veřejné zakázce požadovat výhradně originální tiskové kazety
Výrobci a dovozci ve Španělsku ponesou veškeré náklady na recyklaci a likvidaci výrobků
HP musí stáhnout z trhu všechny jednorázové kazety a zaplatit za jejich prodej pokutu
Co se děje s čínskými tonery po použití? Tajně se skládkují!

 

 

Očekává se, že ostatní členské státy přijmou stejné přísné kontroly vstupu elektrických a elektronických zařízení.

Španělsko zavedlo přísnější kontroly dovozu elektrozařízení a spotřebního materiálu pro elektrozařízení v návaznosti na Královský výnos 993/2022, který uděluje pravomoci Inspekčním službám (SOIVRE) dohlížet na dodržování předpisů a dozoru nad produkty – BOE-A-2022-19914.

Nová opatření se vztahují na všechna elektrická a elektronická zařízení, včetně spotřebního materiálu do tiskáren, dovážená do Španělska ze třetí země (mimo EU). Nové postupy rovněž umožní španělským orgánům kontrolovat shodu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) u společností z EU uvádějících elektrozařízení na španělský trh.

V rámci procesu celního odbavení musí být v rámci procesu předběžného proclení deklarovány směrnice RoHS (směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních), REACH (Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), CLP (Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí) a naposledy WEEE (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Dále musí být deklarovány informace o zplnomocněném zástupci. Španělsko zavedlo nové komunikační technologie, vylepšení počítačových systémů a sadu moderních a inovativních podnikových nástrojů, aby zajistilo soulad se všemi předpisy v reálném čase, aby bylo zajištěno celní odbavení a zabránilo se zpožděním při odbavení dovozu.

Například produkty, které jsou označeny CE, by měly mít dokumentaci potvrzující podrobnosti o certifikaci CE. Podobně u spotřebního materiálu označeného jako „vyhovující REACH“ musí být dovozce schopen prokázat, že chemické sloučeniny, které tvoří různé typy produktů a formulací, musí být registrovány u ECHA (Evropské chemické agentury v Helsinkách).

Změny následovaly po období konzultací, které začalo v listopadu 2019, kdy Javier Martinez, prezident ETIRA (European Toner & Inkjet Remanufacturers Association) na schůzce se španělskou celní agenturou objasnil problematiku dovozu nových neoriginálních tonerových kazet, které obvykle porušují předpisy RoHS a REACH. Schůzky se účastnila se celní ředitelka a část jejího týmu spolu se zástupci odpovědnými za odpady a RoHS. Klíčovou otázkou, která byla na schůzce zdůrazněna, bylo, že tehdejší zákon neumožňoval celním orgánům zastavit zboží na hranici, protože za to nebyl odpovědný dovozce, ale „první obchodník“.

Setkání se zúčastnila Raquel Gomez, z vysoce angažovaného španělského ministerstva životního prostředí (Ministerstvo pro ekologickou transformaci a demografickou výzvu). V té době byla Raquel Gomez v procesu revize španělských předpisů WEEE a řekla, že budou schopni zavést potřebné změny. Podle Javier Martineze z organizace ETIRA se přesně to stalo: změnili zákon a zavedli se povinnosti pro dovozce, aby se registrovali jako „výrobce WEEE kazet“.

Klíčovými osobami, které se podílely na řízení projektu systému jednotného vstupního bodu, byli paní Belen ze španělského národního koordinátora pro standardizaci, certifikaci a posuzování shody a pan Gerardo Melendez z Inspekční služby (SOIVRE).

Státní daňová správa je nyní jediným kontaktním místem pro zadávání žádostí adresovaných Inspekční službě SOIVRE a předkládání požadované dokumentace. Bude také fungovat jako komunikační kanál pro odpověď zainteresované straně. Oznámí jim výsledky kontrol a usnesení Inspekční služby SOIVRE.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Tougher Spanish import controls [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 02. 12. 2022. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/tougher-spanish-import-controls/>.