Výrobci a dovozci ve Španělsku ponesou veškeré náklady na recyklaci a likvidaci výrobků

Španělská vláda schvaluje nové nařízení o odpadech, jehož cílem je snížit do roku 2030 objem odpadu o 15 % ve srovnání s rokem 2010 a zlepšit nakládání s komunálním odpadem. Nový zákon o odpadech zavádí princip, který lze definovat jako „znečišťovatel platí“.

Princip znečišťovatel platí nařizuje výrobcům platit v plné výši náklady za recyklaci obalů a všech produktů, které uvádějí na trh. Španělská ministryně ekologické transformace Teresa Riberovová zdůvodňuje nový zákon tím, že ve stávající právní úpravě výrobci hradí pouze rozdíl mezi náklady na recyklaci (využití materiálu) a náklady na obecné nakládání s odpady (tedy na skládkování nebo spalování), které provádějí místní samosprávy a které platí daňoví poplatníci.

Navrhovaný zákon vyžaduje, aby výrobci plně hradili náklady na recyklaci a likvidaci produktů, které uvádějí na trh.

 

 

Klimatická žaloba v Německu uspěla – Německo musí přepracovat své cíle ochrany klimatu
Na vládu České republiky byla podána klimatická žaloba
Evropská unie se shodla na výší omezení emisí skleníkových plynů do roku 2030
Evropský parlament schválil svoji vizi Plánu cirkulární ekonomiky, ODS jej jak jinak nepodpořila
Otevřený dopis Evropské komisi – současný návrh podoby cirkulární ekonomiky nic neřeší!

 

 

Očekává se, že dodatečné příjmy zvýší 725 milionů EUR (zhruba 20 miliard Kč) a budou převedeny do místních obcí, aby se usnadnila recyklace. Obce budou moci instalovat kontejnery pro tříděný sběr, provádět sběr materiálu a přepravovat odpad do třídíren a dále do specializovaných recyklačních zařízení.

V lednu letošního roku obdržela nová změna pravidel španělských předpisů souhlas poté, co evropské sdružení renovátorů tonerových a inkoustových kazet ETIRA lobovalo ve spolupráci se španělskou kanceláří Evropské platformy pro recyklaci pro skutečné zohlednění nákladů na nakládání s odpady.

Dovozci elektrozařízení ze třetích zemí budou při zúčtování dovozů elektrozařízení do Španělska povinni být zaregistrování a hradit náklady likvidace odpadu. Změny umožní španělským orgánům dohlížet a ověřovat správné dodržování povinností.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Spain set to make manufacturers pay the full cost of recycling. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 20. 05. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/spain-set-to-make-manufacturers-pay-the-full-cost-of-recycling/>.