Státy EU se dohodly na zákazu výrobků vyráběných nucenou prací

Státy EU uzavřely prozatímní dohodu EU, jejímž cílem je vymýcení moderního otroctví v globálních dodavatelských řetězcích. V dohodě ze dne 5. března 2024 se Evropská rada a Evropský parlament dočasně dohodly na zákazu prodeje a vývozu výrobků vyrobených nucenou prací v rámci Evropské unie (EU). Tato dohoda má vymýtit přítomnost takových produktů na jednotném trhu EU bez ohledu na jejich původ.

 

 

Spojené státy americké zakázaly dovoz 4. největšího světového výrobce tiskáren a jednoho z největších výrobců tonerů do USA
Rada EU směřuje k zákazu dovozu tonerových kazet vyráběných nucenou prací
Budou zakázány tiskové kazety vyráběné nucenou prací i v Evropě?
Zákaz dovozu čínských tonerů a tiskáren původem z nucených prací do zemí EU přijde pozdě, domácí výrobci zkrachují

 

 

Dohoda nařizuje vytvoření databáze Evropskou komisí pro sledování rizik nucené práce, která se bude opírat o ověřitelné informace a zprávy mezinárodních organizací, jako je Mezinárodní organizace práce.

K posouzení potenciálních porušení bude použit přístup založený na riziku, který se zaměří na závažnost předpokládané nucené práce, množství dotčených výrobků a blízkost hospodářských subjektů k těmto rizikům a jejich schopnost čelit.

 

Nucená práce
 

Komise má dále za úkol vydávat pokyny, které pomohou společnostem a vnitrostátním orgánům dodržovat toto nařízení a nabízejí podporu zejména malým a středním podnikům.

Vyšetřování případů podezření na nucenou práci povede Komise pro případy mimo EU a vnitrostátní orgány v členských státech. Konečné rozhodnutí o zákazu, stažení nebo likvidaci výrobků vyrobených nucenou prací bude záležet na orgánu, který provedl vyšetřování, přičemž rozhodnutí vnitrostátních orgánů budou uznávána v celé EU.

Tato prozatímní dohoda vyžaduje ještě formální přijetí Radou i Parlamentem.

Dohoda by se dle předpokladů měla týkat dovozu tiskových kazet vyráběných společností Ninestar Corp., jednoho z největších globálních výrobců spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací zařízení. Zákaz by se měl týkat i společnosti Xingjang Zhongtai Chemical, který je jedním z největších výrobců plastů používaných při výrobě tonerových a inkoustových kazet i tiskáren.

Pokud skutečně k zákazu dovozu výrobců těchto společností a pokud bude skutečně a reálně vymáhán, mělo by dojít k podstatnému úbytku čínských tonerových kazet i na českém trhu.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Council of the EU and the European Council.  Council and Parliament strike a deal to ban products made with forced labour. [online]. Poslední revize 05. 03. 2024. Dostupný z WWW: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/03/05/council-and-parliament-strike-a-deal-to-ban-products-made-with-forced-labour/>.