Rada EU směřuje k zákazu dovozu tonerových kazet vyráběných nucenou prací

Rada EU přijala text nařízení zakazujícího výrobky vyrobené pomocí nucené práce na trhu EU. Rada EU tímto reaguje na zákaz Spojených států amerických, které již v červnu 2023 zakázaly dovoz jednoho z největších světových výrobců kompatibilních tonerů do USA z důvodu jejich výroby pomocí nucené práce. Tato neskutečná pomalost v přijímání potřebné legislativy vede k zaplavování Evropy tonerovými kazetami vyráběnými nucenou prací, navíc často obsahujícími zakázané toxické retardanty hoření, které zamořují životní prostředí a ohrožují lidské zdraví.

 

 

 

Budou zakázány tiskové kazety vyráběné nucenou prací i v Evropě?
Zákaz dovozu čínských tonerů a tiskáren původem z nucených prací do zemí EU přijde pozdě, domácí výrobci zkrachují
Spojené státy americké zakázaly dovoz 4. největšího světového výrobce tiskáren a jednoho z největších výrobců tonerů do USA
Šokující skandál se zakázanými retardéry typu deca-BDE hoření pokračuje
Většina ze stovek analyzovaných kusů čínských tonerů obsahovala vysoké úrovně toxického zpomalovače hoření decaBDE

 

 

 

Návrh zakazuje uvádět nebo zpřístupňovat výrobky vyrobené pomocí nucené práce (jak je definuje Mezinárodní organizace práce) na trhu Evropské unie.


Nucená práce

V případě přiměřených indicií, že výrobek byl vyroben nucenou prací, by úřady měly zahájit vyšetřování. To může zahrnovat i provádění kontrol a inspekcí ve třetích zemích. Pokud příslušné orgány zjistí, že došlo k nucené práci, nařídí stažení daného výrobku a zakážou jak jeho uvádění na trh. Společnosti budou muset dotčené zboží zlikvidovat a celní orgány budou dohlížet na dodržování zákazu dovozu zakázaných výrobků na hranicích EU.

Pokud podle postoje Rady bude potřeba provádět inspekce mimo Unii, musí Komise navázat kontakty se třetími zeměmi a požádat vlády třetích zemí, aby prováděly inspekce podezřelých případů nucené práce. Pokud vláda třetí země žádost Komise zamítne, může to představovat případ nespolupráce a Komise může přijmout rozhodnutí na základě jiných relevantních důkazů.

Komise bude odpovědná za přípravu konečného rozhodnutí (tj. o zákazu konkrétního výrobku) prostřednictvím prováděcího aktu a publikuje shrnutí tohoto rozhodnutí na jednotném portálu nucené práce.

Interinstitucionální jednání budou zahájena co nejdříve.

 

Náš postoj:
Velmi se obáváme toho, že Rada EU zde vytváří velmi složitý systém, který reálně nepovede k funkčnímu zákazu dovozu tonerových kazet vyráběných nucenou prací. Spojené státy americké dovoz těchto tonerů zakázaly již před 8 měsíci a Rada EU se zatím dostala jen k přijetí postoje k zákazu výrobků vyrobených pomocí nucené práce, který je navíc velmi složitý a obáváme se, že nepovede k rychlému a funkčnímu zákazu dovozu těchto tonerů. Je potřeba rychlé a vymahatelné opatření tak, jak bylo realizováno v USA.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Evropská rada. Rada Evropské unie. Nucená práce: Rada přijímá postoj k zákazu výrobků vyrobených pomocí nucené práce na trhu EU. [online]. Poslední revize 26. 01. 2024. Dostupný z WWW: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/26/forced-labour-council-adopts-position-to-ban-products-made-with-forced-labour-on-the-eu-market/>.