Každá veřejná zakázka v Itálii musí mít 30 % renovovaných tiskových kazet

Na konci ledna 2021 Itálie rozšířila povinnost používání ekologický šetrných tonerových a inkoustových kazet ve veřejných zakázkách. Aktualizovaná legislativa výrazně rozšiřuje Minimální environmentální kritéria pro dodávky toneru a inkoustových kazet. Povinnost 30% podílu renovovaných tonerových a inkoustových kazet ve veřejné zakázce je nyní povinná pro nadlimitní, podlimitních i přímo zadávané veřejné zakázky.

Zadavatelé veřejných zakázek nakupující nové tonerové a inkoustové kazety musí zajistit, aby jejich veřejné zakázky splňovaly následující požadavky: Součástí nákupu tonerových a inkoustových kazet musí být služba sběru použitých prázdných tiskových kazet a jejich příprava k opětovnému použití (renovace) a zpětná dodávka těchto renovovaných tonerových a inkoustových kazet a zároveň musí nákup tiskových kazet zahrnovat minimálně 30 %  renovovaných kazet s výtěžností a kvalitou tisku ekvivalentní originálním kazetám a tonerovým práškům nebo inkoustům neobsahujících  nebezpečné látky a to včetně zařízení, kde je tisk dodáván formou služby, tedy zadavatel veřejné zakázky nepoužívá vlastní hardware, ale pouze si pronajímá tiskárny a multifunkční zařízení a hradí poplatek z každé vytištěné stránky.

Tyto povinnosti se týkají nadlimitních i podlimitních veřejných zakázek včetně zakázek s přímým zadáním do hodnoty 40 000 EUR.

Giovanni Ravelli, prezident italského sdružení renovátorů považuje tuto novou legislativu za významný úspěch spolupráce s italským ministerstvem životního prostředí.

 

 

Řádná renovace tonerových kazet musí být prokazována udělenou environmentální značkou. Zadavatelé veřejných zakázek musí zajistit, aby dodané tiskové kazety certifikaci Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel nebo jiným environmentálním značkám v souladu s UNI EN ISO 14024.

Náklady certifikace přibližně 60 produktů pro soukromý sektor klíčovou ekoznačkou Nordic Swan Ecopabel představují přibližně 10 000,00 EUR (zhruba 250 000 Kč) bez administrativních poplatků. Pro drobné renovátory může být taková certifikace nákladově nedostupná. V takovém případě nová legislativa umožňuje nahradit dodávat produkty bez certifikace (po přechodné období jednoho roku), pokud renovátor prokáže, že jím nabízené kazety:

  • jsou vyráběné v souladu s technickými normami DIN 33870-1 a DIN 33870-2 pro tonerové kazety a s technickými normami DIN 33871-1 a DIN 33871-2 pro inkoustové tiskárny,
  • jsou certifikovány značkou Remade v Itálii,
  • jsou certifikovány pomocí certifikací vydaných subjektem posuzování shody akreditovaným podle nařízení (ES) č. 765/2008 v souladu se sérií UNI CEI EN ISO / IEC 17000,
  • jsou „řemeslně“ repasované a prázdné kazety byly získány zpět v souladu s právními předpisy platnými v zemi výroby.

Cílem změny legislativy v oblasti životního prostředí je podporovat přípravu na opětovné použití tiskových kazet s cílem zabránit vzniku odpadu a snížit ekologickou stopu z tisku a kopírování a snížit dopady na životní prostředí spojené s výrobou nových kazet.

Cílem v oblasti cirkulární ekonomiky je využití tržního potenciálu podporou společností renovujících tonerové a inkoustové kazety s výtěžností a kvalitou tisku rovnocennou s originálními kazetami, u kterých během tisku nedochází k nadlimitním emisím nebezpečných látek a které jsou produkovány z kazet, které neobsahují zakázané nebo omezované nebezpečné látky.

Dokument se v této části odkazuje přímo na testy kompatibilních kazet původem z Číny, při kterých byly zjištěny obrovské koncentrace brómovaných zpomalovačů hoření typu decaBDE v tělech těchto kazet.

 

 

Většina ze stovek analyzovaných kusů čínských tonerů obsahovala vysoké úrovně toxického zpomalovače hoření decaBDE
Skandál kolem DecaBDE: Evropská unie zpřísňuje pravidla
Nový rekord v obsahu zakázaného zpomalovače hoření v čínských kazetách!
Další nezávislé testy prokázaly obrovské koncentrace zakázaných látek v kompatibilních tonerových kazetách
Testování kompatibilních kazet odhalilo používání zakázané látky

 

 

Další část dokumentu se odkazuje na test emisí zdraví rizikových látek, které jsou uvolňovány do okolí tiskárny během tisku, kdy bylo zjištěno překročení limitu nebezpečných látek u jednorázových čínských kompatibilních tonerových kazet až o 8 500 % a celkové překročení limitů v 19 různých případech, přičemž u renovovaných tonerových kazet nebylo zjištěno žádné překročení limitů takových látek.

 

 

Nezávislý test tonerů: asijské kazety jsou zdraví nebezpečné, renovované v pořádku!

 

 

V České republice je nezbytně nutné přistoupit k přijetí obdobných požadavků pro plnění platné novelizace 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, odstavce číslo 4, paragrafu číslo 6, zavádějícího povinnost zadavatele veřejné zakázky dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání a environmentálně odpovědného zadávání a svůj postup při zadávání veřejné zakázky je povinen řádně odůvodnit. Environmentálně odpovědným zadáváním podle tohoto zákona takové zadání, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj a životní cyklus dodávky.

Česká Asociace renovátorů tonerů navrhuje zavedení minimální požadované kvóty pro renovované tiskové kazety ve veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, že renovované tiskové kazety nejsou dostupné pro nově uvedené tiskárny na trh (renovátoři napřed musí vysbírat dostatečné množství použitých originálních tiskových kazet pro následnou renovaci  a provést řádné testování kvality), jako technicky plně akceptovatelné zastoupení renovovaných tiskových kazet je navrhován třetinový podíl, tedy 33 %.

Absolutně klíčové pro skutečnou funkčnost opatření je reálné ověřování souladu mezi vysoutěženými a skutečně dodávanými tonerovými a inkoustovými kazetami.

Běžnou praxí při plnění veřejných zakázek v České republice je záměna renovovaných tiskových kazet za jednorázové kompatibilní tiskové kazety původem typicky z Číny. Běžně se tak děje u veřejných zakázek s průběžným plněním. Vysoutěžena je dodávka renovovaných tiskových kazet, přičemž v průběhu plnění dochází k záměně renovovaných tiskových kazet za jednorázové čínské kazety.  Důvodem pro záměnu je výrazný rozdíl v nákupní ceně renovovaných a kompatibilních tiskových kazet na straně dodavatel.

Proces renovace je technologicky obvykle výrazně náročnější, než je výroba nové kompatibilní tiskové kazety. Cenu nových kompatibilních kazet dále výrazně snižuje používání materiálů, které obsahují zakázané i výrazně omezované látky s velmi negativním dopadem do životního prostředí a tonerového prachu s nadlimitním obsahem zdraví rizikových látek. Výrobní cena renovované tiskové kazety v souladu s požadavky Nordic Swan Ecolabel je tak mnohonásobně vyšší, než je běžná maloobchodní prodejní cena kompatibilní jednorázové kazety. Samotná certifikace představuje další významný náklad, ještě více rozevírající nůžky mezi výrobními náklady renovované tiskové kazety a kompatibilní „čínské“ tiskové kazety.

Dodavatel veřejné zakázky vybraný na základě nejnižší ceny tak velmi často přistupuje k plnění za cenu výrazně pod výrobními náklady renovovaných tiskových kazet. První část dodávky pokryje skutečně řádně renovovanými kazetami, jejichž cenu dotuje, v další části průběžného plnění dodává kompatibilní jednorázové tiskové kazety, na kterých realizuje zisk.

Uživatelé tiskových kazet mají velmi omezené možnosti rozpoznání, zda dodávaná tisková kazeta je renovovaná nebo nově vyrobená. Bez znalosti přesného tvaru těla kazety originální a umístění ochranných prvků originálního výrobce je identifikace typu kazety prakticky nemožná. Dodavatelé veřejných zakázek tak mají snadnou cestu k záměně tiskových kazet.

Řešením je zavedení povinného databázového systému ověřování pravosti tiskových kazet (ideálně ve správě například Ministerstva životního prostředí a jeho provázání s pozitivním seznamem dodavatelů Ministerstva životního prostředí). Každá vyrobená tisková kazeta by byla pro účely dodávky v rámci veřejné zakázky povinně vybavena unikátním číselným / textovým kódem a QR kódem vydávaným správcem databáze, přidělovaným dodavateli ke krytí konkrétní veřejné zakázky.

Na straně uživatele tiskové kazety by vložením identifikátoru tiskové kazety do online databáze by došlo k vyhledání produktu. U vyhledaného produktu by byly zobrazeny informace o veřejné zakázce, výrobci tiskové kazety, modelu tiskové kazety, dále grafické vyobrazení obalu produktu, grafické vyobrazení průmyslových vzorů výrobce a grafické vyobrazení identifikačních prvků na samotné tiskové kazetě. V případě rozporu mezi vyobrazenými informacemi a skutečností by uživatel měl možnost bezprostředně nahlásit rozpor správci databáze. V případě opakovaného vyhledávání stejného kódu výrobku by došlo k upozornění na pravděpodobně padělaný výrobek a automatickému odeslání opakovaného vyhledávání správci databáze.

Správce databáze by měl za povinnost prověření každého hlášení a v případě potvrzení pochybností upozornění zadavateli veřejné zakázky a zahájení úkonů plynoucích z porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea druhá Trestního Zákona a dalších zákonných povinností.

 

Nová minimální environmentální kritéria pro dodávky toneru a inkoustových kazet a pro pronájem nebo leasing tiskáren a multifunkčních zařízení ze dne 17. října 2019 ve formátu PDF.

taktéž zde: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/11/07/261/sg/pdf

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Italy mandates tenders should include 30% remanufactured cartridges. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd.  Poslední revize 09. 02. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/italy-mandates-tenders-should-include-30-remanufactured-cartridges/>.

ARTI-Italia. Associazione Rigeneratori Toner Inkjet Italia. COMUNICATO STAMPA del 10 Febbraio 2020. [online]. Poslední revize 16. 02. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.arti-italia.com/2020/02/16/comunicato-stampa-del-10-febbraio-2020/>.