Evropský balíček cirkulární ekonomiky schválen

Orgánům Evropské unie se povedlo dosáhnout kompromisu ve stanovení dlouhodobých cílů recyklace poté, kdy všechny instituce Evropské unie odsouhlasily dohodu o legislativních podmínkách balíčku cirkulární ekonomiky, souboru zákonů a opatření určených k zajištění budoucnosti Evropy založené na efektivním využívání zdrojů.

Dohodu se podařilo schválit po více než dvou letech od doby, kdy byl balíček poprvé zveřejněn Evropskou komisí. Dohoda byla 20. prosince 2017 předložena velvyslancům EU, očekává se její ratifikace během ledna lednu nastupujícím bulharským předsednictvím. Po formálním schválení budou nové právní předpisy předloženy Evropskému parlamentu k hlasování v prvním čtení a Radě k jeho definitivnímu přijetí.

 

„Těžké vyjednávání s cílem dosáhnout prozatímní dohody nám trvalo téměř 18 hodin, ale s výsledkem jsme spokojeni. Není žádným tajemstvím, že Rada a Parlament mají různé názory na mnoho otázek. Jsme velmi vděční za konstruktivní postoj našich partnerů během tohoto náročného trialogu a věříme, že výsledek je spravedlivý kompromis pro všechny strany“, uvedl mluvčí estonského předsednictví.

 

Uzavřená dohoda předpokládá, že cíl míry recyklace ve výši 60 % pro rok 2030 bude zapsán do legislativy. Dále bude zaveden dodatečný cíl ve výši 55 % míry recyklace do roku 2025. Členské státy Evropské unie v současné době pracují na dosažení 50 % cíle pro rok 2020. Mezi dalšími opatřeními, v nichž došlo ke shodě, je omezení skládkování odpadu o 10 % do roku 2035, tedy o pět let později, než Komise původně navrhla. Původní návrh Komise předpokládal cíl recyklace ve výši 65 %, Evropský parlament požadoval zvýšení na 70 %.

Jednání o dalších budoucích cílech míry recyklace budou pokračovat, přičemž se již nyní předpokládá dosažení budoucího kompromisu na úrovni 65 % recyklace pro rok 2035.

 

 

Evropská komise navýšila podporu cirkulární ekonomiky o výši 222,7 miliónů EUR
Evropská unie slibuje tvrdé prosazování cirkulární ekonomiky
Akční plán Evropské unie pro cirkulární ekonomiku
Evropská rada pro repasování oficiálně ustanovena
Evropská komise požádala o sjednocení renovátorů v Evropské radě pro repasování
EU zahájila konzultace k návrhu cirkulární ekonomiky

 

 

Siim Kiisler, estonský ministr životního prostředí, dodal: „Musíme vynaložit veškeré úsilí na pokrok směrem k cirkulární ekonomice (poznámka: ekonomice založené na opakovaném používání přírodních zdrojů, tedy recyklaci) a jako klíčový prvek v tomto přechodu vidím ekologické inovace. Členské státy vyzývají k vytvoření komplexní politiky Evropské unie, která by pokrývala celý životní cyklus výrobků: zvýšila by se transparentnost a zajistilo by se, že nebudeme postrádat žádné zásadní prvky. Zároveň by vlády měly vytvořit co nejjednodušší prostředí pro výrobce uvádějící na trh inovativní produkty. Na úrovni Evropské unie i členských států existuje obrovský potenciál v oblasti digitálních řešení, který umožní rychlejší a jednodušší přechod k cirkulární ekonomice.“

 

Zdroj: The European Environment Council, European Union
 

Komisař pro životní prostředí Karmenu Vella řekl : „Modernizace evropských právních předpisů o odpadech povede k úsilí členských států o snížení množství odpadů, které vytváříme, omezení množství materiálů, které zakopáváme a spalujeme a ke zvyšování opětovného použití a recyklace. Dnes ráno bylo dosaženo uzavření dohody, která posílí naši hierarchii odpadů tím, že bude jasně stanovena prevence, opětovné použití a recyklace nad skládkováním a spalováním. Tato dohoda přinese našim ekonomikám úspornější využívání přírodních zdrojů, vytváření pracovních míst a snižování dopadů na životní prostředí a snižování vyčerpání zdrojů. V kruhovitých a nízkouhlíkových ekonomikách nemá smysl ukládat odpad na skládku. Proto jsem potěšen, že jsme pomohli Evropskému parlamentu a členským státům, aby se dohodli na snížení skládkování a na cíl recyklace našeho odpadu do roku 2035.“

V rámci akčního plánu pro cirkulární ekonomiku, která byla zveřejněna v rámci balíčku v roce 2015, Evropská komise v současné době rozvíjí evropskou strategii pro plasty, kterou plánuje vydat na počátku roku 2018.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
PECHARD, E. Resource.
Landmark agreement reached on circular economy package. [online]. Bristol: Resource Media Limited. Poslední revize 18. 12. 2017. Dostupný z WWW: <http://resource.co/article/landmark-agreement-reached-circular-economy-package-12311>.